Các dạng bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 – Có đáp án

Bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh cũng được xem là một trong những thử thách đối với nhiều bạn học tiếng Anh. Câu điều kiện cũng là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhưng rất dễ nhầm lẫn khi chia động từ trong câu, đặc biệt là trong mệnh đề If (if clause).

Dưới đây là tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết mà Học IELTS sưu tầm được, kết hợp lý thuyết cần ghi nhớ về câu if loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp. Đặc biệt, bài viết còn giúp các bạn ôn luyện kỹ năng giải các dạng bài tập về mệnh đề if.

Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện
Tổng hợp các dạng bài tập câu điều kiện

Tổng hợp lý thuyết câu điều kiện 

Để có thể áp dụng bài tập câu điều kiện chính xác, bạn học cần nắm chắc cấu trúc câu điều kiện, xác định đúng các thì của các mệnh đề và chọn ngữ cảnh phù hợp khi áp dụng.

1. Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc:

If + S + thì hiện tại đơn, S + thì tương lai đơn

Cách sử dụng:

– Câu điều kiện loại 1 chỉ sự thật hiển nhiên như một quy luật tự nhiên hoặc hành động xảy ra thường xuyên.

– Đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại hoặc tương lai

– Nói đến khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, sự bắt buộc hoặc cần thiết

Ví dụ:

 • If you heat ice, it turns to water.
  (Khi bạn làm nóng nước đá, nó chảy thành nước.)
 • If you come into my garden, my dog will bite you.
  (Nếu bạn vào vườn nhà tôi, con chó sẽ cắn bạn đấy.)

2. Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc:

If S + quá khứ đơn, S + would + V

Cách sử dụng

– Diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại

Ví dụ:

 • If I were a bird, I would be very happy.
  (Nếu là một chú chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)

3. Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc:

If + S + quá khứ hoàn thành, S + would + have + Vp-p

Cách sử dụng

– Diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một sự hối tiếc, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Ví dụ:

 • If I had worked harder, I could have passed the exam.
  (Nếu lúc đó tôi học chăm chỉ hơn thì tôi đã có thể vượt qua kỳ thi.)

4. Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)

Cách sử dụng

– Diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc diễn tả một sự thật hiển nhiên, một kết quả tất yếu xảy ra. 

Ví dụ:

 • I usually walk to school if I have enough time.
  (Tôi thường đi bộ đến trường nếu tôi có thời gian.)

Xem thêm: Các loại Câu điều kiện (Conditional Sentences) và bài tập vận dụng

Các dạng bài tập câu điều kiện

Dưới đây là các dạng bài tập câu điều kiện có đáp án hay và thường gặp nhất, các bạn cùng tham khảo nhé! Đặc biệt, các bài tập sau đây được chia theo từng dạng bài tập câu điều kiện khác nhau. Nhằm giúp bạn học dễ theo dõi, nắm chắc cấu trúc & xác định trường hợp áp dụng phù hợp nhất.

Bài tập câu điều kiện loại 1

Các bạn hãy cùng xem và tự làm các Bài tập câu điều kiện loại 1 rồi so sánh với đáp án để hoàn thiện kỹ năng của mình nhé!

Cấu trúc câu điều kiện loại 1
Bài tập câu điều kiện loại 1

Task 1: Điền thông tin thực của nhiều kiểu người khác nhau vào trong câu với “If + Present Simple + Present Simple”. 

1.Vegetarians don’t eat meat.
→ If you’re a vegetarian, _____________________________

2. People who live in a cold country don’t like hot weather.
→ If you live ______________________________________

3. Teachers have to work very hard.
→ If you’re a teacher, _______________________________

4. People who do a lot of exercise stay fit and healthy.
→ If you _________________________________________

5. Mechanics understand engines.
→ If you’re a ______________________________________

6. People who read newspapers know what’s happening in the world.
→ If you __________________________________________

Task 2: Hoàn thành những câu sau với “if + Present Simple + will/won’t”, sử dụng những từ trong ngoặc.

Ví dụ: If it rains (it/rain), we won’t go (we/not/go) fishing.

1. If__________(the weather/be) beautiful tomorrow, ____________(we/drive) to the beach.

2. If ___________ (she/send) the letter now, ____________ (they/receive) it tomorrow.

3. ____________ (Fred/be) angry if ___________ (Jack/arrive) late again.

4. ______________ (I/come) to your house if ________(I/have) enough time.

5. If ____________ (she/not/pass) this exam, ____________ (she/not/get) the job that she wants.

6. _______________ (you/learn) a lot if _____________ (you/take) this course.

7. If ____________ (I/get) a ticket, ________________(I/go) to the cinema.

8. ____________ (I/buy) that machine if _______________(it/not/cost) too much.

9. ____________ (you/run) very fast, ______________ (you/catch) the taxi.

10. __________(I/go) to the doctor’s if ____________ (I/not/feel) better tomorrow.

11.______________ (they/win) this match, ___________ (they/be) the champions.

Task 3: Hoàn thành những đoạn đối thoại sau với thì hiện tại đơn hoặc dạng “will/won’t” của những từ trong ngoặc.

Ví dụ: A: We must be at the theatre at 7 o’clock.
           B: Well, if we take (we/take) a bus at six o’clock, we won’t be (we/not/be) late.

1. A: I’d like a magazine.
    B: Well, _________ (I/buy) one for you if _________(I/go) to the shop later.

2. A: Has Jack phoned yet?
    B: No, and if ________ (he/not/phone) this afternoon, _________ (I/phone) him this evening.

3. A: Is Mary there, please?
    B: No, but if ________ (you/want) to leave a message,_________ (I/give) it to her.

4. A: Is Tom going to pass his exam?
    B: Well, ________ (he/fail) if ________ (he/not/study) harder.

5. A: Could I have some information about this year’s concerts, please?
    B: Yes, if _________ (you/fill in) this form, _________(I/send) it to you in the post

Task 4: Hoàn thành các câu sau đây theo điều kiện loại 1 của những từ trong ( ).

1. If we __________ (to send) an invitation, our friends __________ (to come) to our party.

2. He __________ (not/to understand) you if you __________ (to whisper).

3. They __________ (not/to survive) in the desert if they __________ (not/to take) extra water with them.

4. If you __________ (to press) CTRL + s, you __________ (to save) the file.

5. You __________ (to cross) the Channel if you __________ (to fly) from Paris to London.

6. Fred __________ (to answer) the phone if his wife __________ (to have) a bath.

7. If Claire __________ (to wear) this dress at the party, our guests __________ (not/to stay) any longer.

8. If I __________ (to touch) this snake, my girlfriend __________ (not/to scream).

9. She __________ (to forget) to pick you up if you __________ (not/to phone) her.

10. I __________ (to remember) you if you __________ (to give) me a photo.

Task 5: Chia động từ trong ngoặc

1. If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.

2. If the sun _____ (shine), we _____ (walk) to the town.

3. If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.

4. If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.

5. If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to New York.

6. If we _____ ( travel) to London, we _____ (visit) the museums.

7. If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.

8. If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.

9. If they _____ (go) to the disco, they _____ (listen) to loud music.

10. If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.

Đáp án Bài tập câu điều kiện loại 1

Task 1: 

1. If you’re a vegetarian, you won’t eat meat.

2. If you live in a cold country, you won’t like hot weather.

3. If you’re a teacher, you will have to work very hard.

4. If you do a lot of exercise, you will stay fit and healthy.

5. If you’re a mechanic, you will understand engines.

6. If you read newspapers, you will know what’s happening in the world.

Task 2:

1. the weather is – we will drive

7. I get – I will go

2. she sends – they will receive

8. I will buy – it doesn’t cost

3. Fred will be – Jack arrives

9. You run – you will catch

4. I will come – I have

10. I will go – I don’t feel

5. she doesn’t pass – she won’t get

11. They win – they will be

6. You will learn – you take

 

Task 3:

1. I will buy – I go

2. he doesn’t phone – I will phone

3. you want – I will give

4. he will fail – he doesn’t study

5. you fill in – I will send

Task 4:

1. send – will come

6. will answer – has

2. won’t understand – whisper

2. wears – don’t stay

3. won’t survive – don’t take

3. touch – won’t scream

4. press – will save

4. will forget – don’t phone

5. will cross – fly

5. will remember – will give

Bài tập câu điều kiện loại 2

Các bạn hãy cùng xem và tự làm các Bài tập câu điều kiện loại 2 rồi so sánh với đáp án để hoàn thiện kỹ năng của mình nhé!

Cấu trúc câu điều kiện loại 2
Bài tập câu điều kiện loại 2

Task 1: Chọn phương án đúng.

1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?

3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.

4. If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to the police.

5. If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.

6. They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

Task 2: Điền động từ đúng vào chỗ trống.

1. If I (have) ____ a lot of money, I (buy) ____ a yacht.

2. If I (be) ____ a baby, I (cry) ____ all of the time.

3. If she (eat) ____ lots of chocolate, she (have) ____ bad teeth.

4. If I (not have) ____ a pencil, I (borrow) ____ one.

5. If he (not have to) ____ go to school, he (watch) ____ television all day.

6. If she (have) ____ good grades, she (be) ____ happy.

7. My boss (be) ____ very pleased if I (finish) ____ the job.

8. I (not go) ____ to school if I (have) ____ a bad cold.

9. If she (earn) ____ some money, she (buy) ____ a new dress.

10. If I (invite) ____ fifty friends to my birthday party, my parents (be) ____ mad.

Task 3: Hoàn thành câu sau.

1. If he (start) ____ at once, he (arrive) ____ there by midday.

2. Tom (be) ____ sick if he (eat) ____ all those chocolates.

3. If I (my glasses, I able to read. (lose/not be)

4. You (become) ____ ill if you (forget) ____ your jacket.

5. If the weather (get) ____ colder, I (buy) ____a new coat.

Task 4: Chọn phương án chính xác.

1. If I (win/won/had won) ____ the lottery, I (am/will be/would be/would have been) ____ a millionaire.

2. If I (am/were/will be/had been) ____ rich ,I (will quit/would quit/quit) ____ my job.

3. I (travel/would travel/will travel) ____ around the world if I (quit/will quit/would quit) ____ my job.

4. I (buy/will buy/would buy) ____ anything I want if I (get/got/will get/would get) ____ that jackpot.

5. I (buy/will buy/would buy/would have bought) ____ the most expensive car if (want/wanted/will want/would want) ____.

6. If I (travel/traveled/would travel) ____ somewhere, I (stay/will stay/would stay/would have stayed) ____ in the most luxurious hotels.

7. But I (am not/will not be/would not be) ____ too materialistic if I (have/had/will have/would have) ____ millions of dollars.

8. I (help/will help/would help) ____ the poor if I (become/became/had become) ____ a millionaire.

9. I (give/will give/would give) ____ some money to charities, if I (am/will be/would be/were) ____ rich.

10. If I (have/had/will have/would have) ____ millions of dollars, I (am not/will not be/would not be) ____ mean.

Task 5: Điền vào chỗ trống.

1. If we (have) ____ a yacht, we (sail) ____ the seven seas.

2. If he (have) ____ more time, he (learn) ____ karate.

3. If they (tell) ____ their father, he (be) ____ very angry.

4. She (spend) ____ a year in the USA if it (be) ____ easier to get a green card.

5. If I (live) ____ on a lonely island, I (run) ____ around naked all day.

6. We (help) ____ you if we (know) ____ how.

7. My brother (buy) ____ a sports car if he (have) ____ the money.

8. If I (feel) ____ better, I (go) ____ to the cinema with you.

9. If you (go) ____ by bike more often, you (be / not) so flabby.

10. She (not/talk) ____ to you if she (be) ____ mad at you.

Đáp án Bài tập câu điều kiện loại 2

Task 1:

1. were/would try

2. would you do/saw

3. were/would ask

4. found/would take

5. were/would be

6. would be/saw

Task 2:

1. had/would buy

2. were/would cry

3. ate/would have

4. didn’t have/would borrow

5. didn’t have to/would watch

6. had/would be

7. would be/finished

8. wouldn’t go/had

9.earned/would buy

10. invited/would be

Task 3:

1. started/would arrive

2. would be/ate

3. lost/wouldn´t be

4. would become/forgot

5. got/would buy

Task 4:

1. If I won the lottery, I would be a millionaire.

2. If I were rich , I would quit my job.

3. I would travel around the world if I quit my job.

4. I would buy anything I want if I got that jackpot.

5. I would buy the most expensive car if wanted .

6. If I traveled somewhere, I would stay in the most luxurious hotels.

7. But I would not be too materialistic if I had millions of dollars.

8. I would help the poor if I became a millionaire.

9. I would give some money to charities, if were rich.

10. If I had millions of dollars, I would not be mean.

Task 5:

1. If we had a yacht, we would sail the seven seas.

2. If he had more time, he would learn karate.

3. If they told their father, he would be very angry.

4. She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card.

5. If I lived on a lonely island, I would run around naked all day.

6. We would help you if we knew how.

7. My brother would buy a sports car if he had the money.

8.If I felt better, I would go to the cinema with you.

9. If you went by bike more often, you would not be so flabby.

10. She would not talk to you if she were mad at you.

Bài tập câu điều kiện loại 3

Các bạn hãy cùng xem và tự làm các bài tập câu điều kiện loại 3 rồi so sánh với đáp án để hoàn thiện kỹ năng của mình nhé!

Cấu trúc câu điều kiện loại 3
Bài tập câu điều kiện loại 3

Task 1: Điền vào chỗ trống.

1. If I had known my friend was in hospital, I (go) ____ to see her.

2. I did not see you in the pool yesterday. If I had seen you, I (swim) ____ with you.

3. My mother did not go to the gym yesterday. She (go) ____ if she had not been so tired.

4. She (not/ leave) ____ home if her father had not disturbed her.

5. If he had been looking in front of himself, he (not/walk) ____ into the wall.

6. The view of the mountain was wonderful. If I had had a camera, I (take) ____ some pictures.

7. She was not thirsty. If she had been thirsty, she (drink) ____ some water.

8. If my grandmother had gone to the university, she (study) ____ science. She likes science a lot.

9. If I had known how to swim, I (swim) ____ when we went to the beach.

10. If you had given a direct address to me, I (find) ____ that museum easily.

11. If I had had enough money, I (buy) ____ a big house for myself.

12. We (go) ____ for the picnic yesterday if the weather had not been rainy.

Task 2: Điền vào chỗ trống.

1. If the weather (to be) ____ nice, they (to play) ____ football.

2. If we (to go) ____ to a good restaurant, we (to have) ____ a better dinner.

3. If John (to learn) ____ more words, he (to write) ____ a good report.

4. If the boys (to take) ____ the bus to school, they (to arrive) ____ on time.

5. If the teacher (to explain) ____ the homework, I (to do) ____ it.

6. If they (to wait) ____ for another 10 minutes, they (to see) ____ the pop star.

7. If the police (to come) ____ earlier, they (to arrest) ____ the burglar.

8. If you (to buy) ____ fresh green vegetable, your salad (to taste) ____ better.

9. If Alex (to ask) ____ me, I (to email) ____ the documents.

10. If he (to speak) ____ more slowy, Peggy (to understand) ____ him.

Task 3: Điền vào chỗ trống.

If you (study) ____ had studied for the test, you (pass) ____ would have passed it.

If you (ask) ____ me, I (help) ____ you.

If we (go) ____ to the cinema, we (see) ____ my friend Jacob.

If you (speak) ____ English, she (understand) ____.

If they (listen) ____ to me, we (be) ____ home earlier.

I (write) ____ you a postcard if I (have) ____ your address.

If I (not/break) ____ my leg, I (take part) in the contest.

If it (not/ start) to rain, we (walk) to the museum.

We (swim) in the sea if there (not / be) so many sharks there.

If she (take) the bus, she (not / arrive) on time.

Đáp án Bài tập câu điều kiện loại 3

Task 1:

1. would have gone

2. would have swum

3. would have gone

4. would not have left

5. would not have walked

6. would have taken

7. would have drunk

8. would have studied

9. would have swum

10. would have found

11. would have bought

12. would have gone

Task 2:

1. had been/would have played

2. had gone/would have had

3. had learned/would have written

4. had taken/would have arrived

5. had explained/would have done

6. had waited/would have seen

7. had come/would have arrested

8. had bought/would have tasted

9. had asked/would have emailed

10. had spoken/would have understood

Task 3:

1. had studied/would have passed

2. had asked/would have helped

3. had gone/would have seen

4. had spoken/would have understood

5. had listened/would have been

6. would have written/had had

7. had not broken/would have taken part

8. had not started/would have walked

9. would have swum/had not been

10. had taken/would not have arrived

Bài tập câu điều kiện loại 0

Các bạn hãy cùng xem và tự làm các Bài tập câu điều kiện loại 0 rồi so sánh với đáp án để hoàn thiện kỹ năng của mình nhé!

Cấu trúc câu điều kiện loại 0
Cấu trúc câu điều kiện loại 0

Task 1: Điền vào chỗ trống.

1. If I (wake up) ____ late, I (be) ____ late for work.

2. If my husband (cook) ____, he (burn) ____ the food.

3. If Julie (not/wear) ____ a hat, she (get) ____ sunstroke.

4. If children (not/eat) ____ well, they (not/be) ____ healthy.

5. If you (mix) ____ water and electricity, you (get) ____ a shock.

6. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.

7. If you (smoke) ____ , you (get) ____ yellow fingers.

8. If children (play) ____ outside, they (not/get) ____ overweight.

9. If you (heat) ____ ice, it (melt) ____.

10. If I (speak) ____ to John, he (get) ____ annoyed.

11. I (feel) ____ good the next day if I (go) ____ to bed early.

12. Lots of people (come) ____ if Jenny (have) ____ a party.

13. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.

14. My daughter (pass) ____ her exams if she (work) ____ hard.

15. David (be) ____ sick if he (drink) ____ milk.

16. The river (freeze) ____ if it (be) ____ very cold.

17. I (like) ____ to visit the museums if I (be) ____ in a new city.

18. I (cycle) ____ to work if the weather (be) ____ fine.

19. My flatmate (clean) ____ really well if she (clean) ____ the house.

20. Everybody (be) ____ grumpy if it (rain) ____ a lot.

Task 2: Điền vào chỗ trống.

1. If you (study) ____ hard, you (be) ____ a good student.

2. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.

3. If you (mix) ____ red and yellow, you (get) ____ orange.

4. If he (work) ____ a lot, he (earn) ____ a lot of money.

5. If she (wear) ____ a blue dress, she (look) great.

6. If we (watch) ____ tv, we (enjoy) ____ a lot.

7. If he (play) ____ football, he (get) ____ tired.

8. If I (eat) ____ too much, I (feel) ____ bad.

Task 3: Điền vào chỗ trống.

1. If it doesn’t (rain) ____, plants cannot grow.

2. If I (try) ____ to cook, I ruin the food.

3. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.

4. If you heat ice, it (melt) ____.

5. I feel good if you (visit) ____ me regularly.

6. Water evaporates if you (boil) ____ it.

7. Deren (cycle) ____ to work if the weather is good.

8. I feel sick if I (eat) ____ too much chocolate.

9. You need to take my sister to the hospital if she (drink) milk as she is allergic to it.

10. If Andy (go) ____ to bed late, he cannot wake up early.

Đáp án bài tập câu điều kiện loại 0

Task 1:

1. wake up/’m

2. cooks/burns

3. doesn’t wear/gets

4. don’t eat/aren’t

5. mix/get

6. eat/get

7. smoke/get

8. play/don’t get

9. heat/melts

10. speak/gets

11. feel/go

12. come/has

13. buys/goes

14. passes/works

15. is/drinks

16. freezes/’s

17. like/’m

18. cycle/’s

19. cleans/cleans

20. is/rains

Task 2:

1. study/are

2. rains/get

3. mix/get

4. works/earns

5. wears/looks

6. watch/enjoy

7. plays/gets

8. eat/feel

Task 3:

1. rain

2. try

3. ages

4. melts

5. visit

6. boil

7. cycles

8. eat

9. drinks

10. goes

Bài tập câu điều kiện hỗn hợp

Task 1: Điền vào chỗ trống.

1. We (have) ____ enough time if we wanted to see the castle.

2. In case you (buy) ____ a car, will you teach me to drive?

3. She (get) ____ angry if you had told her.

4. If they (support) ____ our product when we asked them, they would get a discount now.

5. Even if I (ask) ____ him, he won’t come.

6. It will be a disaster unless Joyce (help) ____ us.

7. If you (have) ____ something to eat in the morning, you wouldn’t feel sick now.

8. I wouldn’t risk it if I (be) ____ you.

9. The chicken isn’t very good. It (taste) ____ better if you had put some spices on it.

10. I won’t go to the dance unless you (join) ____ me.

11. If the hotel in Paris had been full, we somewhere else. (stay)

12. If I got the job, I grateful to you. (be)

13. Unless she  (fail) ____ the test she will get her driving licence next week.

Task 2: Chia động từ trong ngoặc

1. How would you explain the meaning of this word if you (not know) ____ it?

2. We (not be) ____ angry if you had refused the dinner.

3. If I were you, I (not take) ____ it.

4. If Ken (not mend) ____ the car, who will do it?

5. If I (not be) ____ in a hurry when I got up, I wouldn’t catch the train.

6. She won’t finish it on time if she (not start) ____ right now.

7. Had I driven slowly, I (not crash) ____.

8. She would get fat if she (not stop) ____ eating.

9. Had he not let me know, I (not collect) ____ him at the airport tomorrow morning. (not collect)

Task 3: Điền vào chỗ trống

1. If you take my advice, you (be) ____ happy.

2. What would you do if you (be) ____ me?

3. If you (lend) ____ me some books I will give them back in two weeks.

4. I (send) ____ her a letter if I had found her address.

5. She the bread if she hadn’t been hungry.

6. If she (come) ____ here I will tell her about the film.

7. I will be unhappy if you (leave) ____ me.

8. If you hadn’t been so crazy you (not/buy) ____ this expensive house.

9. If the sun (shine) ____ I will go to the beach.

10. If I (win) ____ the lottery I would leave my country.

Đáp án Bài tập câu điều kiện hỗn hợp

Task 1:

1. would have

2. buy

3. would have got

4. had supported

5. ask

6. helps

7. had had

8. were

9. would taste

10. join

11. would have stayed

12. would be

13. fails

Task 2:

1. did not know

2. would not have been

3. would not take

4. does not mend

5. had not been

6. does not start

7. would not have crashed

8. did not stop

9. would not collect

Task 3:

1. will be

2. were

3. lend

4. would have sent

5. wouldn’t have stolen

6. comes

7. leave

8. wouldn’t have bought

9. shines

10. won

Bài tập viết lại câu điều kiện

Complete each of the following sentences so that it means the same as the sentence before

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.
→ She’d ……………………………………………………………….

2. I can’t live in the country because I can’t find a job there.
→ I’d ………………………………………………………………..

3. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert.
→ If I ………………………………………………………………

4. The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.
→ If the children ………………………………………………………..

5. They don’t understand the problem. They won’t find a solution.
→ If they …………………………………………………………….

6. He sits around too much. He isn’t fit.
→ If he ………………………………………………………………

7. Carol didn’t answer the phone because she was studying.
→ If Carol ……………………………………………………

8. Rita is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.
→ If Rita ………………………………………………………

9. She’s very thin; perhaps that’s why she feels cold so much.
→ If she …………………………………………………….

10. He never polishes his shoes, so he never looks smart.
→ If he ……………………………………………………..

11. He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.
→ If he ……………………………………………………..

12. My house is guarded by two big dogs. That’s the only reason it isn’t broken into every night.
→ If my house …………………………………………………………

13. The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.
→ If the flats …..………………………………………………………..

14. I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you.
→ If I …………………………………………………………………….

15. She works in the evening. She has no time to play with her children.
→ If she ………………………………………………………………….

16. I don’t want them to be upset, so I’ve decided not to tell them what happened.
→ They ……………………………………………………………..

17. I am not tall enough to join the basketball team.
→ If I ……………………………………………………………………

18. He doesn’t see the signal so he doesn’t stop his car.
→ If he ………………………………………………………………….

19. Peter gets bad marks because he doesn’t prepare his lessons well.
→ If Peter ………………………………………………………………

20. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new car.
→ If Mary ………………………………………………………………

21. Go right now or you’ll be late for the train.
→ If you………………………………………………………………….

22. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.
→ If he ………………………………………………………………….

23. Hurry up, or we will be late for the exam.
→ If we …………………………………………………………………

24. They do not understand you because you do not often talk to them.
→ If you …………………………………………………………………

25. Because you speak English unnaturally, they do not understand you.
→ If you …………………………………………………………………

Đáp án bài tập viết lại câu điều kiện

1. She’d live in London if she knew someone there.

2. I’d live in the country if I could find a job there.

3. If I had a spare ticket, I’d take you to the concert.

4. If the schoolchildren watered some seeds, they would grow.

5. If they understood the problem, they’d find the solution.

6. If he didn’t sit around too much, he’d be fit.

7. If Carol hadn’t been studying, she’d have answered the phone.

8. If Rita had got some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.

9. If she weren’t/wasn’t too thin, she wouldn’t feel cold so much.

10. If he polished his shoes, he’d look smart.

11. If he could park near his office, he’d come by car.

12. If my house were/was guarded by two big dogs, it’d be broken into every night.

13. If the flats were clearly numbered, it’d be easy/wouldn’t be difficult to find someone/anyone.

14. If I knew her e-mail address, I could tell you.

15. If she didn’t work in the evening, she’d have time to play with her children.

16. They’d be upset if I told them what happened.

17. If I were/was tall enough, I would join the basketball team.

18. If he saw the signal, he’d stop his car.

19. If Peter prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks/would get good marks.

20. If Mary had enough money, she’d buy a new car.

21. If you don’t go right now, you’ll be late for the train.

22. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

23. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

24. If you often talked to them, they’d understand you.

If you spoke English naturally, they’d understand you.

Phương pháp nhận dạng và giải nhanh dạng bài tập viết lại câu điều kiện:

1. Cách nhận dạng: dựa vào các liên từ nối giữa 2 vế câu như: so, that’s why, because.

2. Những mẹo làm bài nhanh trong trường không hiểu nghĩa hoàn toàn:

 • Nếu cả 2 vế trong câu sử dụng liên từ đều chia ở thì tương lai đơn thì ta dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 (chú ý không cần phủ định mệnh đề trong câu)
 • Nếu một vế thì hiện tại còn một vế ở thì tương lai hoặc hiện tại thì ta vẫn sử dung if loại 2 (chú ý lúc này ta cần phủ định lại mệnh đề trong câu)
 • Nếu 2 vế có một thì quá khứ thì ta dùng câu điều kiện loại 3
 • Trong câu có các liên từ nếu phủ định rồi thi khi viết cấu trúc if ta bỏ “not” và ngược lại
 • Xuất hiện từ because ở vế nào ta thay thế bằng từ “if” ở vế đó.
 • Nếu xuất hiện các từ như: so hoặc that’s why thì ta để từ “if” ở vế còn lại trong câu.

Bài tập đảo ngữ câu điều kiện

Viết lại các câu sử dụng đảo ngữ

1. If you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers.
→……………………………………………………………………………………………………………..

2. If it snows, we will have to reschedule tomorrow.
→……………………………………………………………………………………………………………..

3. If you treat people around you well, you will feel happy in your heart.
→……………………………………………………………………………………………………………..

4. If you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.
→……………………………………………………………………………………………………………..

5. If it rains, we will have to cancel the concert today.
→……………………………………………………………………………………………………………..

6. If you love someone sincerely, you will receive that love again.
→……………………………………………………………………………………………………………..

7. If she has a headache, she will see a doctor for treatment.
→……………………………………………………………………………………………………………..

8. If you agree to join my birthday party, I will feel very happy.
→……………………………………………………………………………………………………………..

9. If he refused the confession, she would feel very sad.
→……………………………………………………………………………………………………………..

10. If I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.
→……………………………………………………………………………………………………………..

11. If she tries to cross this mountain, she will win the competition.
→……………………………………………………………………………………………………………..

12. If I didn’t skip meals, I wouldn’t feel hungry like this.
→……………………………………………………………………………………………………………..

13. If Jack had invested his business, he would have made a big profit from it.
→……………………………………………………………………………………………………………..

14. If Irene didn’t ruin the script yesterday, she would have had a chance to memorize it all.
→……………………………………………………………………………………………………………..

15. If Kate is a rich child, she will travel all over the world.
→……………………………………………………………………………………………………………..

16. If she left the current company, it would be difficult for her to find such a good company.
→……………………………………………………………………………………………………………..

17. If he had listened to me explain, he wouldn’t have ruined this new computer software.
→……………………………………………………………………………………………………………..

18. If I have a chance to go back to the past, I will do the right and meaningful things.
→……………………………………………………………………………………………………………..

19. If Mary gave in to the argument, she would have left a good impression on her boss’ heart.
→……………………………………………………………………………………………………………..

20. If you believe in success, then you will have a chance to achieve it in the future.
→……………………………………………………………………………………………………………..

21. If he loved me, he wouldn’t leave me to live in New York.
→……………………………………………………………………………………………………………..

22. If she hates me, she won’t help me complete this project.
→……………………………………………………………………………………………………………..

23. If Lisa studied hard for the exam, she would not fail.
→……………………………………………………………………………………………………………..

24. If I were a bird, I would have flown to the lands I like.
→……………………………………………………………………………………………………………..

25. If you were me, you wouldn’t be able to stand this pain.
→……………………………………………………………………………………………………………..

26. If your boyfriend is a good person, he will not hit you in arguments.
→……………………………………………………………………………………………………………..

27. If you didn’t just teach me the secret to the competition, I wouldn’t be the champion.
→……………………………………………………………………………………………………………..

28. If Jane is passionate about the job, she will not find it difficult to do it.
→……………………………………………………………………………………………………………..

29. If he is healthy, he can carry this table out.
→……………………………………………………………………………………………………………..

30. If you hadn’t been my motivation, I wouldn’t have been able to overcome this terrible disease.
→……………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án bài tập đảo ngữ câu điều kiện

1. Should you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers.

2.  Should it snow, we will have to reschedule tomorrow.

3. Should you treat people around you well, you will feel happy in your heart.

4. Should you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.

5. Should it rain, we will have to cancel the concert today.

6. Should you love someone sincerely, you will receive that love again.

7. Should she have a headache, she will see a doctor for treatment.

8. Should you agree to join my birthday party, I will feel very happy.

9. Were he to refuse the confession, she would feel very sad.

10. Should I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.

11. Should she try to cross this mountain, she will win the competition.

12. Were I not to skip meals, I wouldn’t feel hangry like this.

13. Had Jack invested his business, he would have made a big profit from it.

14. Were Irene not to ruin the script yesterday, she would have had a chance to memorize it all.

15. Should Kate be a rich child, she will travel all over the world.

16. Were she to leave the current company, it would be difficult for her to find such a good company.

17. Had he listened to me explain, he wouldn’t have runied the new computer software.

18. Should I have a chance to go back to the past, I will do the right and meaningful things.

19. Were Mary to give in to the argument, she would have left a good impression on her boss’ heart.

20. Should you believe in success, then you will have a chance to achieve it in the future.

21. Were he to love me, he wouldn’t leave me to live in Nwe York.

22. Should she to hate me, she won’t help me complete this project.

23. Were Lisa to study hard for the exam, she would not fail.

24. Were I a bird, I would have flown to the lands I like.

25. Were you me, you wouldn;t be able to stand this pain,

26. Should your boyfriend be a good person, he will not hit you in arguments.

27. Were you not just to teach me the secret to the competition, I wouldn’t be the champion.

28. Should Jane be passionate about the job, she will not find it difficult to do it.

29. Should he be healthy, he can carry this table out.

30. Had you not been my motivation, I wouldn’t have been able to overcome this terrible disease.

>> Cấu trúc đảo ngữ các loại câu điều kiện:

– Cấu trúc loại 1: Should + S + (not) Vinf, S + will + Vinf

– Cấu trúc loại 2: Were + S + Object/ sth hoặc (not) to Verb, S + would/could + Vinf.

– Cấu trúc loại 3: Had + S + (not) V3/ed, S + would have + V3/ed

– Cấu trúc loại hỗn hợp: Had + S + (not) V3/ed, S + would/could + V

Bài tập câu điều kiện với “Unless”

1. If you don’t study harder, you ‘ll fail the next exam.
→ Unless ………………………………………………………………..

2. If he doesn’t practice writing every day, he can’t improve his writing skill.
→ Unless ………………………………………………………………..

3. Unless this man is a driver, he can’t help you move by car.
→ If ………………………………………………………………..

4. Unless you go out more often, you might fall ill.
→ If ………………………………………………………………..

5. If you don’t return this book to the library today, you’ll have to pay a fine.
→ Unless ………………………………………………………………..

6. Unless he cleaned up the car now, his boss could ask him to do this.
→ If …………………………………………………………………

7. Unless they were absent now, they would meet the headmaster.
→ If …………………………………………………………………

8. If I didn’t know the number, I would not ring her up.
→ Unless …………………………………………………………………

9. If my sister didn’t have a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.
→ Unless …………………………………………………………………

10. If Peter didn’t study hard, he could not get good marks.
→ Unless ………………………………………………………………..

Đáp án Bài tập câu điều kiện với “Unless”

1. Unless you study harder, you ‘ll  fail the next exam.

2. Unless he practices writing every day, he can’t improve his writing skill.

3. If this man is not a driver, he can’t help you move by car.

4. If you don’t go out more often, you might fall ill.

5. Unless John returns this book to the library, he’ll have to pay a fine.

6. If he didn’t clean up the car now, his boss could ask him to do this.

7. If they were not absent now, they would meet the headmaster.

8. Unless I knew the number, I would not ring her up.

9. Unless my sister had a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.

10. Unless Peter studied hard, he could not get good marks.

>> Cấu trúc của câu Unless trong các loại câu điều kiện:

Cấu trúc loại 1: Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Cấu trúc loại 2: Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Cấu trúc loại 3: Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Bài tập câu điều kiện với “Wish”

Task 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I wish he …………….  here now. (be)

2. She wishes you …………….  better. (feel)

3. I wish that you …………….  here yesterday. (be)

4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)

5. We wish you …………….  tomorrow. (come)

6. She wishes she …………….  the window last night. (open)

7. I wish you …………….  earlier yesterday. (leave)

8. We wish they …………….  with us last weekend. (come)

9. They wish he ……………. with them the next day. (come)

10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)

12. I wish I ……………. the answers. (not lose)

13. You wish you …………….  what to do last year. (know)

14. I wish that he …………….  us next year. (visit)

15. She wishes that she ……………. at home now. (be)

16. I wish I …………….  the news. (hear)

17. You wish that he ……………. you last week. (help)

18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)

19. He always wishes he ……………. rich. (be)

20. The boy wishes that he ……………. the competition the next day. (win)

21. I wish the weather ……………. warmer now. (be)

22. They wish he ……………. them next week. (telephone)

23. He wishes you …………….  him in the future. (help)

24. She wishes the mail …………….  soon. (come)

25. They wish she ……………. the arrangements for the meeting next week. (make)

26. We wish they ……………. or we will miss the bus. (hurry)

27. You wish the door …………….. (open)

28. He wishes he ……………. us the book. (show)

29. They wish we ……………. for them. (wait)

30. I wish you ……………. to me. (to write)

31. She wishes you ……………. her. (to join)

32. He wishes he ……………. ready. (to be)

33. She wishes she ……………. how to sing. (to know)

34. They wish it ……………. warmer. (to be)

35. Does he wish he …………….  younger? (to be)

36. She wishes she ……………. the arrangements earlier. (make)

37. They wish they ……………. the appointment. (not forget)

38. We wish it …………….  yesterday. (not snow)

39. We always wish we ……………. fluent in other languages. (be)

40. I wish  I ……………. near my school. ( live)

41. I wish  I ……………. her address. ( know)

42. I wish  I ……………. taller. (be )

43. I wish I ……………..her now. (meet)

44. I wish he ………………….here tomorrow. (not leave)

45. She wishes she …………..her homework last night. (finish)       

46.  I wish  they ………….here last Sunday. (come)

47. I wish  they …………….us last week. (visit)

48. She wishes she …………… her holiday at the seaside last weekend. ( spend)

49. I wish the weather ……………….hot yesterday. (be not) 

50. I wish I …………………a doctor when I grow up. ( be )

51. They wish it …………………..tomorrow. (not rain)

52. We wish we ….……………. a test next Tuesday. (not have)

53. I wish it ………………….. fine on the party next week. (be)

54. I wish tomorrow ………………a beautiful day. (be)

Task 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

1. I wish  I (have/ has/ had) a lot of interesting book.

2. I wish  I (would meet/ met/ meet ) her tomorrow.

3. I wish  I (was/ were/ am) your sister.

4. I wish  they ( won/ had won/ would win) the match last Sunday

5. I wish  they ( played/ playing/ play) soccer well.

6. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.

7. I wish yesterday  ( were /was/had been ) a better day. 

8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages

9. I wish   tomorrow ( were/ will be/ would be) Sunday.

10. I wish I ( am/ was/ were) a movie star .

Task 3: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau.

1. She wish  she could speak English well.

2. I wish it didn’t rained now.

3. I wish I was a doctor to save people.

4. I wish I have more time to look after my family.

5. He wishes it didn’t rain yesterday.

6. I wish  my father gives up smoking in the near future.

7. I  wish I studied very well last year.

8. I wish you will come to my party next week.

9. I wish it stops raining now.

10. I wish you are my sister.

11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.

12. I wish Miss Brown  will come here and stay with us next week.

13. I wish I am at home with my family now.

14. I wish I could been there with you.

15. She wish she could go home now.

Task 4: Viết lại các câu sau sử dụng câu ước với “wish”.

1. I have to study hard.  

→ I wish ……………………………………….……………

2. We had a lot of homework yesterday.

→ I wish ……………………………………………………………………………….

3. It is raining heavily.

→ I wish ……………………………………….………………………..

4. It was cold last night. .

→ I wish ……………………………………….……..

5. They work slowly.  

→ I wish ……………………………………….…..…………

5. She doesn’t join in the trip. 

→ I wish ……………………………………….……

6. I am not good at English.

→ I wish ……………………………………….………

7. He studies badly. 

→ I wish ……………………………………….………………..

8. He doesn’t like playing sports.

→ I wish ……………………………………….…

9. I don’t have a computer.   

→ I wish ……………………………..………….………

10. Today isn’t a holiday.  

→ I wish ……………………………………….…………

11. I can’t sing this song.

→ I wish ………………………………………….…………

12. He was punished by his mother.

→ I wish ……………………………………………………

13. They won’t come here again.

→ I wish ………………………………………….…………

14. He won’t go swimming with me.

→ I wish …………………………………………………….

15. We didn’t  understand them.

→ We wish ………………………………………….……..

16. I will be late for school.

→ I wish ………………………………………….……….

17. The  bus was late today.

→ I wish ………………………………………….………..

18. She doesn’t like this place.

→ I wish ………………………………………….………

19. These students talked too much in class.

→ I wish ………………………………………………….

20. I can’t play basketball.

→ I wish ………………………………………….……….

Đáp án Bài tập câu điều kiện với “Wish”

Task 1:

1. were

2. felt  

3. had been  

4. would finish

5. would come

6. had 

7. had left  

8. had come

9. would come

10. had given

11. had arrived

12. had  not lost

13. had known

14. would visit 

15. were    

16. had heard

17. had helped

18. found  

19. were 

20. would win

21. were 

22. would telephone 

23. would help 

24. would come

25. would make 

26. would hurry  

27. would open 

28. had shown

29. would wait 

30. would write

31. would join

32. were

33. knew 

34. were                     

35. were  

36. had made

37. had  not forgotten   

38. hadn’t snowed 

39.were 

40. lived

41. knew

42. were

43. met 

44. wouldn’t leave

45. had finished

46.  had come 

47. had visit  

48. had spent

49. weren’t hot 

50. were  

51. wouldn’t rain 

52. wouldn’t have

53. would be 

54. would be

Task 2:

1. had

2. would meet

3. were

4. had won

5. played

6. would

7. had been

8. could speak

9. would be

10. were

Task 3:

1. wish → wishes

2.rained → rain

3. was → were

4. have → had

5. didn’t rain → hadn’t rain

6. gives → would give

7. studied → had studied

8. will → would

9. stops → stopped

10. are → were

11. is → were

12. will → would

13. am → were

14. been → be

15. wish → wishes

Task 4:

1. I wish I didn’t have to study.

2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.

3. I wish it didn’t rain heavily.

4. I wish it hadn’t been cold last night.

5. I wish they didn’t work slowly.

5.I wish she joined in the trip.

6. I wish I were good at English.

7. I wish he didn’t studied badly.

8. I wish he liked playing sports.

9.I wish I had a computer.

10. I wish today were a holiday.

11. I wish I could sing this song.

12.I wish he hadn’t been punished by his mother.

13.I wish they would come here again.

14. I wish I he would go swimming with me.

15. We wish we had understood them.

16.I wish I wouldn’t be late for school.

17. I wish the bus hadn’t been late today.

18. I wish she liked this place.

19. I wish these students hadn’t talked too much in class.

20. I wish I could play basketball.

Trên đây là các dạng bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh được chia theo từng dạng khác nhau. Hi vọng rằng sau bài viết này, bạn đã sẽ nắm chắc cách chia động từ trong mệnh đề của câu điều kiện và dễ dàng áp dụng với các bài tập tương tự. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status