Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – Task 1

The bar chart shows the information of the number of volunteers and paid workers in 4 different roles in the sports sector of an Australian town in 2015.

Đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 - Task 1
Đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Bar chart trong đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

INTRODUCTION

Giới thiệu về biểu đồ (bar chart) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

Paraphrase:

shows the information of volunteers and paid workers in 4 different roles in the sports sector in 2015
compares paid and unpaid workers in four sports roles, namely coaching, referees, therapists and other sections in the year of 2015

OVERVIEW: Chỉ ra các thông tin nổi bật

 • Volunteers: favored coaching over any other
  (Volunteers: coaching đông nhất)

 • Paid workers: no significant changes among the four roles
  (Paid workers: không có sự khác biệt rõ ràng giữa số lượng ở 4 roles)

BODY 1: Volunteer

 • coaching was highest… followed by other sections
  (coaching đông nhất, theo sau là other sections)

 • volunteer therapists was half of coaching
  (Therapists bằng 1 nửa coaching)

BODY 2: Paid worker

 • other sections was highest… higher than paid coaches 
  (other sections đông nhất, theo sau là coaching)

 • therapist and referee sections almost no clear distinction
  (không có sự khác biệt rõ rệt giữa therapist và referee)

Gợi ý một số cấu trúc hay để miêu tả số liệu:

 • There were no significant changes in the number of …

 • S+V, followed by other sections with nearly 60 volunteers.

 • The figure for volunteer therapists was half of that in coaching.

 • Nearly 50 paid workers preferred to work in …, which was marginally higher than the number of …

 • The figures for … witnessed almost no clear distinction.

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

The bar chart compares the number of paid and unpaid workers involved in four sports roles, namely coaching, referees, therapists and other sections, in the year of 2015 in an Australian town. 
 
In general, it can be seen that volunteers clearly favored coaching over any other roles. Meanwhile, there were no significant changes in the number of paid workers among the four roles.
 
The number of unpaid participants interested in coaching was highest, as around 75 of them enlisted to become volunteer coaches, followed by other sections with nearly 60 volunteers. The figure for volunteer therapists was half of that in coaching, with almost 45 volunteers, while only about 30 volunteers became referees.
 
Nearly 50 paid workers preferred to work in other sections, which was marginally higher than the number of paid coaches (over 40 people). The figures for workers in therapist and referee sections witnessed almost no clear distinction, as each welcomed more or less 40 workers. 

Bản dịch:

(Biểu đồ thanh so sánh số lượng người lao động được trả lương và không được trả lương tham gia vào bốn vai trò thể thao, đó là huấn luyện viên, trọng tài, nhà trị liệu và các bộ phận khác, trong năm 2015 tại một thị trấn của Úc.

Nhìn chung, có thể thấy rằng các tình nguyện viên rõ ràng thích huấn luyện hơn bất kỳ vai trò nào khác. Trong khi đó, không có thay đổi đáng kể nào về số lượng người lao động được trả lương trong số bốn vai trò.

Số lượng người tham gia không được trả lương quan tâm đến việc huấn luyện là cao nhất, khoảng 75 người trong số họ đã gia nhập để trở thành huấn luyện viên tình nguyện, tiếp theo là các bộ phận khác với gần 60 tình nguyện viên. Con số đối với các nhà trị liệu tình nguyện bằng một nửa so với việc huấn luyện, với gần 45 tình nguyện viên, trong khi chỉ có khoảng 30 tình nguyện viên trở thành trọng tài.

Gần 50 công nhân được trả lương thích làm việc ở các bộ phận khác, con số này cao hơn một chút so với số huấn luyện viên được trả lương (hơn 40 người). Các số liệu về công nhân trong bộ phận trị liệu và trọng tài hầu như không có sự phân biệt rõ ràng, vì mỗi người đón hơn hoặc ít hơn 40 công nhân.)

3. Từ vựng cho bài mẫu task 1 – đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

 • coaching: huấn luyện
 • referees: trọng tài
 • therapists: nhà trị liệu
 • favor…over…: thích… hơn…
 • marginally higher: cao hơn một chút
 • witness: chứng kiến, minh chứng

Giải đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – Task 2

To succeed in business, one needs to know math. To what extent do you agree or disagree?

Đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 - Task 2
Đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

 • Some people think that scientific knowledge is essential for doing business, others argue that social skills are more important. Discuss both views and give your opinion.

 • Some parents believe that learning Mathematics at school is redundant and should not be taught while others believe that it should remain a foundational subject whether or not it is used later in life. Discuss both views and give your opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

– Phạm vi chủ đề: Sự cần thiết của việc giỏi Toán đối với sự thành công doanh nghiệp

– Nhiệm vụ: Thể hiện quan điểm đồng ý/không đồng ý đối với với nội dung “Để kinh doanh thành công, cần phải giỏi Toán.”

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • good at Maths: giỏi Toán, giỏi tính toán, giỏi làm việc, xử lý với số liệu

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • … maths is an essential skill in order to do well in business.
  (… toán học là một kỹ năng cần thiết để kinh doanh tốt.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • I partly disagree with this notion because…
  (Tôi một phần không đồng ý với quan điểm này bởi vì…)

BODY 1: Lý do tại sao Toán cơ bản là quan trọng trong doanh nghiệp 

Sử dụng cấu trúc: “… is an integral part …

– Vận hành doanh nghiệp cần nhiều kiến thức liên quan đến số liệu, tính toán

 • Success in business requires knowledge about finance and accounting
  (Thành công trong kinh doanh đòi hỏi kiến ​​thức về tài chính và kế toán)

– Kiến thức về toán cần thiết cho các công việc như kế toán, đầu tư, doanh thu…

 • Maths is required in accounting, inventory management, forecasting sales…
  (Toán học cần thiết trong các khâu kế toán, quản lý hàng tồn kho, dự toán bán hàng…)

BODY 2: Kiến thức Toán phức tạp là không cần thiết vì có thể thuê người ngoài 

Sử dụng cấu trúc: “… are not required …

– Có thể thuê người hoặc máy móc để xử lý các mảng liên quan số liệu phức tạp

 • hire an individual skilled in the financial business side – can use spreadsheets and computer programs
  (thuê một cá nhân có kỹ năng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp – có thể sử dụng bảng tính và chương trình máy tính)

– Không phải kiến thức Toán nào cũng cần thiết để vận hành doanh nghiệp.

 • Not all subtopics such as geometry, calculus, algebra, and statistics are required when running a business
  (Không phải tất cả các lĩnh vực như hình học, giải tích, đại số và thống kê đều được yêu cầu khi vận hành một doanh nghiệp)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, I partly disagree with the notion that …
  (Kết luận, tôi một phần không đồng ý với quan điểm cho rằng…)

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

INTRODUCTION

Some people argue that maths is an essential skill in order to do well in business. I partly disagree with this notion because although basic maths is required to properly run a business, more complex maths can be outsourced.  

BODY 1:

Basic maths is an integral part of running a business. Success in business requires a broad range of knowledge including finance and accounting which both use maths. Business owners should have a solid understanding of basic arithmetic as well as algebra in order to run their business effectively. In addition, maths is required when performing business operations like accounting, inventory management, and forecasting sales. If business owners fail to have proper knowledge of dealing with figures, financial loss will be inevitable.  

BODY 2:

However, strong maths skills are not required to do well in the business field. While maths is undeniably an important part of running a business, it is possible to outsource this skill. This includes hiring an individual skilled in the financial side of business as well as using spreadsheets and computer programs that will do financial models for business owners. Though using spreadsheets does require a basic understanding of the principles of finance and maths, it does not require a high level of math skills in areas such as calculus.

Moreover, maths is a broad field that encompasses a number of subtopics such as geometry, calculus, algebra, and statistics. Not all of these areas are required when running a business. 

CONCLUSION

In conclusion, I partly disagree with the notion that business success requires strong maths skills. While many aspects of business do require basic maths skills such as finance and accounting, being good in all types of maths is not a requirement and many higher level maths skills can be outsourced. 

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 • outsource (v): sử dụng nguồn lực khác, thuê ngoài
 • a broad range of knowledge: kiến thức rộng lớn
 • finance and accounting: tài chính kế toán
 • perform business operations: thực hiện các công việc vận hành doanh nghiệp
 • financial loss: thất thoát, mất mát tài chính
 • encompass (v):  bao gồm
Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022
Ý tưởng cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022 – task 2

5. Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 21/05/2022

Dàn bài:

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • I somewhat agree with this notion because …
  (Bài luận sau đây sẽ thảo luận về một số vấn đề mà … và một số giải pháp tiềm năng cho những vấn đề đó.)

BODY 1: Toán học là cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp 

Sử dụng cấu trúc: “… is essential to the…

– Toán học kinh doanh cung cấp số liệu có thể dự đoán tình huống tương lai.

– Tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định dựa trên số liệu thống kê.

BODY 2: Đặc điểm cá nhân đóng góp lớn hơn vào thành công của doanh nhân 

Sử dụng cấu trúc: “… make a greater contribution to …

– Nhiều doanh nhân đã gây dựng nên những doanh nghiệp tầm cỡ nhờ khả năng truyền cảm hứng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, although …, I am of the opinion that …
  (Tóm lại, những người trẻ tuổi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề …, và có một số giải pháp khả thi để giúp hạn chế những vấn đề này.)

Bài mẫu:

INTRODUCTION

Many people regard math skills as a key factor to achieve success in business. I somewhat agree with this notion because it enhances the decision-making process; however, personal traits are more important factors that contribute to a business’s success.

BODY 1:

On the one hand, math is essential to the growth of the business since it enables people to make better decisions. To be more specific, one application of business mathematics is to provide statistics that can predict future scenarios. These predictions might lay a firm foundation for more informed and evidence-based decisions, replacing those based on managers’ personal instincts. For example, Unilever has utilized a statistical model that can forecast the supply and demand of fast-moving consumer goods, allowing the company leaders to plan production and sales of each product category promptly.

BODY 2:

On the other hand,  individual characteristics make a greater contribution to a businessman’s success. More specifically, many entrepreneurs have built billion-dollar enterprises due to their ability to inspire and willingness to take risks. A good example in this case is Nguyen Thanh Duc, the chairman of NTD Group. He was known to be a disruptive student that failed almost all school subjects including math, yet he rose to become an inspirational leader who could motivate his employees to strive to gain collective success for the corporation.

In addition, his success is attributed to the courage to take the risks that rational calculations, such as those that guide Unilever, would rule out. As these leadership qualities concurred with making a fortune, his startup has evolved into a multinational business empire, becoming a market leader in many industries including real estate, fishery and forestry.

CONCLUSION

In conclusion, although statistical math could help business leaders make better decisions, I am of the opinion that risk-taking and inspirational personality traits are more crucial to driving an enterprise to success. That is why business schools should focus more on enhancing interpersonal skills including leadership and communication.

(By IELTS Xuan Phi)

Từ vựng:

 • Enhance the decision-making process: Nâng cao quá trình ra quyết định
 • Predict future scenarios: Dự đoán các kịch bản trong tương lai
 • Lay a firm foundation: Đặt nền móng vững chắc
 • Informed and evidence-based decisions: Các quyết định dựa trên  thông tin và bằng chứng xác thực
 • A statistical model: Một mô hình thống kê
 • Fast-moving consumer goods: Nhóm hàng tiêu dùng nhanh
 • Willingness to take risks: Sẵn sàng chấp nhận rủi ro
 • Disruptive student: Học sinh cá biệt
 • Rational calculations: Tính toán hợp lý
 • Multinational business empire: Đế chế kinh doanh đa quốc gia

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 21/05/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status