Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 – Task 1

The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

Với những bạn đã và đang luyện thi IELTS thì dạng bài Pie chart trong đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 – Task 1 rất quen thuộc. Chúng ta cùng phân tích qua đề bài và lên ý tưởng cho dàn bài nhé!

INTRODUCTION

Giới thiệu về biểu đồ (bar chart) và nội dung chính của sơ đồ, paraphrase lại đề bài.

Paraphrase:

charts show the percentage of male and female workers  
four pie charts compare the labour force by gender in three different sectors

OVERVIEW: Chỉ ra các thông tin nổi bật

 • Service chiếm tỉ lệ lớn nhất.

 • Agriculture chiếm tỷ lệ cao nhất ở country A, Industry chiếm tỷ lệ cao nhất ở country B.

BODY 1: Số liệu của country A

 • Service: cao nhất, male (56%), female (49%)

 • Agriculture: male (29%), female (43%)

 • Industry: thấp nhất

BODY 2: Số liệu của country B

 • Service: cao nhất, male (65%), female (89%) 

 • Agriculture: thấp nhất

 • Industry: male (32%), female (11%)

Gợi ý một số cấu trúc hay để miêu tả số liệu:

 • The service sector takes the greatest proportion of …

 • Less males are involved in this sector (29%), compared to females with 43%.

 • Male and female laborers only account for a small proportion in agriculture (3% compared to 1%)

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

The four pie charts compare the labour force by gender in three different sectors in country A and country B.

Overall, the service sector takes the greatest proportion of workers in both countries. In addition, while agriculture constitutes a considerable portion of the workforce in country A, country B has an economy based on services and industry.

In country A, it can be seen that just over or under half of the employees work in the service sector, with 56% of male workers and 49% of female workers. In agricultural-based jobs, less males are involved in this sector (29%), compared to females with 43%. Industry has the lowest number of workers of both genders.

Gender distribution between these sectors is noticeably uneven in country B. The figures for male and female employment in service-related jobs are the most significant, at 65% and 88%, respectively. On the contrary, male and female laborers only account for a small proportion/ make up negligible proportions in agriculture (3% compared to 1%). Industry sector seems to be preferred by more men (32%) than women (11%).

Bản dịch:

(Bốn biểu đồ hình tròn so sánh lực lượng lao động theo giới tính trong ba lĩnh vực khác nhau ở quốc gia A và quốc gia B.

Nhìn chung, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lao động lớn nhất ở cả hai quốc gia. Ngoài ra, trong khi nông nghiệp chiếm một phần đáng kể lực lượng lao động ở quốc gia A, thì quốc gia B có nền kinh tế dựa trên dịch vụ và công nghiệp.

Ở quốc gia A, có thể thấy rằng chỉ có hơn hoặc dưới một nửa số lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, với 56% lao động nam và 49% lao động nữ. Trong các công việc dựa vào nông nghiệp, nam giới tham gia vào lĩnh vực này ít hơn (29%), so với nữ giới là 43%. Ngành có số lượng lao động thấp nhất ở cả hai giới.

Phân bố theo giới giữa các khu vực này là không đồng đều ở nước B. Con số về việc làm của nam và nữ trong các công việc liên quan đến dịch vụ là đáng kể nhất, lần lượt là 65% và 88%. Ngược lại, lao động nam và nữ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ / chiếm tỷ trọng không đáng kể trong nông nghiệp (3% so với 1%). Ngành công nghiệp dường như được nhiều nam giới (32%) ưa thích hơn nữ giới (11%).)

3. Từ vựng cho bài mẫu task 1 – đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

 • labour force (n.p): lực lượng lao động
 • takes the greatest proportion: chiếm tỷ trọng lớn nhất
 • constitutes (v): chiếm, cấu thành
 • agricultural-based jobs: các ngành nghề thuộc nông nghiệp
 • compared to: so sánh với
 • Gender distribution (compound noun): sự phân bổ giới tính
 • uneven (adj): không đều
 • account for a small proportion
  = make up negligible proportions: chiếm tỷ trọng không đáng kể

Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 – Task 2

Environmental damage is the problem of most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility?

Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 04/06/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

 • Influence of human beings on the world’s ecosystem is leading to the extinction of species and loss of biodiversity. What are the primary causes of loss of biodiversity? What solutions can you suggest?

 • Some people think that current environmental issues are global problems and should therefore be dealt with by the government while others believe that these problems can only be tackled by individuals. Discuss both sides and give your opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

– Phạm vi chủ đề: Vấn đề thoái hóa môi trường

– Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi trong đề bài

 • Nguyên nhân nào dẫn đến sự thoái hóa môi trường?
 • Ai là đối tượng phải chịu trách nhiệm?

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • Environmental damage: sự phá hoại, làm suy thoái môi trường

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

 • environmental degradation: issue among various nations.
  (suy thoái môi trường: vấn đề nhức nhối giữa các quốc gia.)

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • results from certain dynamic socio-economic activities…
  both the government and individual should be accountable for…

  (kết quả của hoạt động kinh tế – xã hội, chính phủ và mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm)

BODY 1: Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường

Sử dụng cấu trúc: “There are numerous underlying causes of…

– Vấn đề gia tăng dân số

 • overpopulation causes large-scale effects
  (Bùng nổ dân số gây ra những ảnh hưởng trên quy mô lớn)

– Công nghiệp hóa và các hoạt động sản xuất

 • industrialization and other manufacturing activities are leading to environmental degradation.
  (công nghiệp hóa và các hoạt động sản xuất khác dẫn đến suy thoái môi trường)

BODY 2: Đối tượng cần chịu trách nhiệm

Sử dụng cấu trúc: “I suppose that … need to be in charge of their action on …

– Chính phủ, các nhà chức trách

 • the government uses effective policies → form the base of environmental conservation
  (chính phủ sử dụng các chính sách hiệu quả → tạo cơ sở cho việc bảo tồn môi trường)

– Các tầng lớp đại chúng

 • people should be self-aware enough to voluntarily join hands in the journey of preservation
  (mọi người cần tự ý thức đủ để tự nguyện chung tay trong hành trình bảo tồn)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, … is the result of …
  Therefore, … have their own part of duty …

  (Tóm lại, … là kết quả của … Do đó, … đều có nhiệm vụ riêng …)

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

INTRODUCTION

Nowadays, environmental degradation has been a burning issue among various nations. In my point of view, this pressing matter results from certain dynamic socio-economic activities, and both the government and each individual should be accountable for any changes in the ecosystem.

BODY 1:

Overall, there are numerous underlying causes of environmental degradation. Firstly, overpopulation is growing so rapidly that it has been causing large-scale effects. According to the planet’s tension in its carrying capacity, lack of available housing gives rise to massive deforestation to satisfy the need for proper accommodation.

Besides, industrialization and other manufacturing activities are also some major economic factors leading to environmental degradation. Numerous large industries are pumping untreated sewage into rivers and oceans, which significantly gives rise to water, air and land contamination.  

BODY 2:

Humans impact the natural habitat in many ways and I suppose that both the authorities and civilians need to be in charge of their action on the ecosystem. First and foremost, the government might be able to possess the widest approach in different societal and economic aspects by taking the lead using effective policies in order to form the sustainable base of environmental conservation. For instance, the ministry could levy a tax on fuel consumption so as to limit energy use and lessen emissions.

Additionally, the public are also responsible for their environmental input, and it is imperative that people should be self-aware enough to voluntarily join hands in the journey of preservation. In fact, there has been a growing trend to use biodegradable products such as paper bags instead of plastic items.

CONCLUSION

In conclusion, the deterioration of the ecosystem is the result of countless human activities in social and economic aspects. Therefore, both governments and ordinary people have their own part of duty and nobody should blame the others just to shrug away the responsibility.

(By ZIM Academy)

4. Từ vựng

 • environmental degradation: sự suy thoái môi trường

 • burning issue: vấn đề nhức nhối

 • socio-economic (adj): mang tính kinh tế – xã hội

 • large-scale (adj)  /ˌlɑːrdʒˈskeɪl/: mang tính diện rộng

 • Deforestation (n)  /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/: chặt phá rừng

 • Sewage (n)  /ˈsuː.ɪdʒ/: nước thải

 • take the lead: hành động tiên phong, dẫn dầu

 • biodegradable (adj) /ˌbaɪ.oʊ.dɪˈɡreɪ.də.bəl/: tự phân hủy

Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022
2 Ý tưởng cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

5. Ý tưởng khác cho đề IELTS Writing ngày 04/06/2022

Dàn bài:

INTRODUCTION

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement).

– Trả lời câu hỏi của đề bài (Thesis statement): Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên.

 • It is attributed to two key circumstances relating to …

BODY 1: Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường 

Sử dụng cấu trúc: “There are numerous underlying causes of …

– Chất thải công nghiệp thải ra từ quá trình sản xuất.

– Nạn phá rừng để làm nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng.

BODY 2: Đối tượng cần chịu trách nhiệm 

Sử dụng cấu trúc: “… should be accountable for …, but only … can solve it effectively.

– Cả doanh nghiệp và các cá nhân phải có trách nhiệm đối với những thiệt hại mà họ gây ra, nhưng chỉ có chính phủ mới có thể giải quyết hiệu quả.
  → Đưa ra ví dụ về các quy định và luật để bảo vệ môi trường….

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

 • In conclusion, … should be responsible for …

Bài mẫu:

INTRODUCTION

One of the most severe issues that the majority of nations face is ecological degradation. It is attributed to two key circumstances relating to human activities including industrialization and deforestation for intensive land use; therefore, both manufacturing companies and individuals have to be accountable for environmental conservation.

BODY 1:

There are two principal factors that inflict environmental degradation. The main one is the industrial waste discharged from manufacturing. More specifically, chemical effluents, which are by-products of industries, are discharged into bodies of water without having undergone proper treatment methods, causing water pollution and subsequently harm to aquatic life.

Another influence is deforestation for other land uses such as agriculture and infrastructure. Fauna and floral species are cleared to make room for cropland and accommodation to cater to the increasing food and housing needs triggered by the rising population. As a result, there is a massive loss of vegetative cover and trees, leading to ecological imbalance.

BODY 2:

Therefore, both industrial firms and individuals should be accountable for preserving the environment for the damage they caused to it, but only governments can solve it effectively. First and foremost, they can impose stricter legislation to deter factories from releasing chemical waste into the environment. For example, the Vietnamese government enacted a decree on industrial waste control under the Environmental Protection Law 2020, successfully reducing the amount of toxic waste from industrial plants and significantly ameliorating the water quality of rivers.

Furthermore, laws against deforestation can be introduced by states to avoid detrimental impacts on the natural habitats of animals and plants. To be more specific, it should be made compulsory for residents to farm and erect their houses in certain areas which are far removed from wildlife. This can be implemented by introducing punishments such as the enforcement of land recovery and monetary fines for those who break the laws.

CONCLUSION

In conclusion, environmental deterioration is ascribed to industrial processes and deforestation; thus, industrial companies and individuals should be responsible for environmental damage. However, viable measures must be taken by governments such as the enactment of legislation for industrial safety and land use to tackle it successfully. It is advisable that the governments of different nations should make a collective effort to tackle ecological harm more effectively.

(By IELTS Xuan Phi)

Từ vựng:

 • inflict environmental degradation: gây suy thoái môi trường
 • chemical effluents: nước thải hóa học
 • by-products of industries: sản phẩm phụ của các ngành công nghiệp
 • food and housing needs: nhu cầu thức ăn và nhà ở
 • a massive loss of vegetative cover and trees: sự mất đi nhiều lớp phủ thực vật và cây cối
 • impose stricter legislation: thực hiện luật pháp nghiêm ngặt hơn
 • industrial plants: nhà máy công nghiệp
 • ameliorate the water quality: cải thiện chất lượng nước
 • the enforcement of land recovery: việc cưỡng chế thu hồi đất
 • environmental deterioration: sự suy thoái môi trường

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 04/06/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt nhé!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status