Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 chi tiết

Đề bài và Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 chi tiết. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và học IELTS, ôn luyện IELTS thật tốt nhé.

de-thi-ielts-writing-2021
Đề thi IELTS Writing ngày 25/11

Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 – Task 1

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year, 2016.
Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. 

Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 – Task 1

1. Dàn bài

– Paraphrase paragraph:
 • shows ↔ that resulted show;
 • the amount of money … spent and received ↔ the revenue and spending percentages;
 • a children’s charity located in the USA ↔ a children’s charity in the United States;
 • , 2016 ↔ in 2016

– Overview/ summary paragraph:

 1. the charity benefited the most from donation of food
  (nguồn thu chủ yếu là thực phẩm)
 2. spent a large amount on program services
  (quỹ từ thiện này tiêu hầu hết tiền cho các chương trình)
 3. expenditures were marginally lower than total revenue sources
  (nguồn tiền thu vào cao hơn tiền chi tiêu)

– Paragraph 3: Summarize the information in the left chart

 • “…provided almost 86 percent”
 • “…accounting for the second-largest amount of 10.4 percent”
 • “…generated roughly 3 percent”
 • “‘…government grants represented only 0.2 percent”

Đoạn này dùng để mô tả biểu đồ bên trái, sử dụng các mẫu câu khác nhau để thể hiện tỷ lệ. Những cách nói này cùng thể hiện ý tưởng một cách đa dạng, không làm mạch văn bị lặp cấu trúc.

– Paragraph 4: Summarize the information in the right chart

Đoạn này dùng để mô tả ngắn gọn biểu đồ bên phải. Biểu đồ này ít nhóm số liệu và chỉ có 1 nhóm chiếm phần lớn. Những phần còn lại gộp thông tin vì chúng không quá quan trọng để chúng ta mất thời gian. 

2. Bài tham khảo

The two pie charts that resulted show the revenue and spending percentages of a children’s charity in the United States in 2016.

Overall, it is apparent that the charity benefited the most from donation of food, while they spent a large amount on program services. Furthermore, expenditures were marginally lower than total revenue sources.

This charitable organization’s primary source of financing, as shown in the first pie chart, was donated groceries. This category provided almost 86 percent of overall funding, with community contributions accounting for the second-largest amount of 10.4 percent. All other revenue sources together generated roughly 3 percent of overall income, with program revenue accounting for 2.2 percent. Government grants represented only 0.2 percent of overall earnings, which was insignificant in comparison to the charity’s other sources of income.

Program services, on the other hand, composed for over 96 percent of total spending. The remaining 4 percent was allocated to fundraising, administration, and other general expenses.

(158 words)

3. Từ vựng

 • Revenue (n): nguồn thu
 • Charitable (adj): mang tính chất từ thiện
 • To be allocated to (v): được phân bổ cho
 • Government grants (n): tiền hỗ trợ từ chính phủ

Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 – Task 2

Research has shown that the transportation of products and people are the main source of pollution. Some people believe the Government should be in charge of this, while others believe it is the fault of individuals. Discuss both views and give your opinion.

Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2021 – Task 1

1. Dàn bài

Đề bài yêu cầu đánh giá cả hai mặt của vấn đề, do đó bố cục phải được chia thành 2 đoạn body, trong đó mỗi đoạn bàn luận về một khía cạnh;

Việc tối ưu các cụm từ sau sẽ giúp bài viết tăng tính học thuật hơn:

 • failed to establish ↔ not able to establish
 • is left unregulated ↔ be not regulated
 • have yet to recognize ↔ cannot recognize

INTRODUCTION

Đưa ra quan điểm ngay trong đoạn mở bài, khẳng định cả nhà nước và người dân đều có trách nhiệm ngang nhau trong vấn đề bảo vệ môi trường. Điều này sẽ giúp giám khảo có cái nhìn tổng quát ngay từ những dòng đầu tiên của bài viết.

– Paraphrase đề bài (General statement) và đưa ra quan điểm cá nhân (Thesis statement)

 •  the relentless rise in the number of products and people transported contributes substantially to pollution
  (sự gia tăng không ngừng của số lượng sản phẩm và con người được vận chuyển góp phần đáng kể vào việc ô nhiễm)
 • the government and individuals are equally responsible in this scenario.
  (chính phủ và các cá nhân đều có trách nhiệm như nhau trong tình huống này)

Dùng cụm từ “On the one hand” và “On the other hand” làm câu bắt đầu cho một khía cạnh trong bài viết.

Dùng các từ “Furthermore”, “As a result of this erroneous social conscience” thể hiện quan hệ nguyên nhân, kết quả, hoặc bổ sung thêm ý tưởng.

BODY 1

– Theo quan điểm trước đây, do chính phủ không đủ năng lực và các giải pháp chưa phù hợp.

 • Proponents of the former viewpoint may argue that the huge transportation is due to government incompetence and inadequate solutions.
  (những người ủng hộ quan điểm trước đây có thể cho rằng việc vận chuyển quá tải là do chính phủ không đủ năng lực và các giải pháp chưa phù hợp.)
 • Authorities in various places of the world have undoubtedly failed to establish strict laws to limit the number of private automobiles and commodities delivery.
  (Chính quyền ở nhiều nơi trên thế giới chắc chắn đã thất bại trong việc thiết lập luật nghiêm ngặt để hạn chế số lượng ô tô cá nhân và việc vận chuyển hàng hóa.)
 • Resulting in an overburdened transportation system
  (Dẫn đến hệ thống giao thông quá tải.)

– Chính phủ có trách nhiệm giải quyết vấn đề môi trường

 • It is the government’s responsibility to address all social issues, including environmental problems.
  (Chính phủ có trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề xã hội, bao gồm cả các vấn đề môi trường.)

⇒ Từ đây dẫn ra một kết quả (result) rằng chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này

 • While product and person transportation is left unregulated and continues to increase pollution, the government will be held responsible.
  (Trong khi việc vận chuyển sản phẩm và người không được kiểm soát và tiếp tục gia tăng ô nhiễm, chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm.)

BODY 2

– Một số ý kiến cho rằng vấn đề xả ra là do sự thiếu hiểu biết của cộng đồng

 • Believe that this is due to a lack of public knowledge.

– Đưa ra ví dụ về việc con người có ảnh hưởng đến vấn đề quá tải trong vận chuyển

 • Most people in numerous countries have yet to recognize their responsibility to make a deliberate effort to abandon private vehicles such as cars or motorcycles in favor of environmentally friendly modes of transportation
  (Hầu hết người dân ở nhiều quốc gia vẫn chưa nhận ra trách nhiệm của mình trong việc cố ý từ bỏ các phương tiện cá nhân như ô tô hoặc xe máy để chuyển sang các phương thức giao thông thân thiện với môi trường.)

CONCLUSION

Kết bài không nêu ý tưởng mới, chỉ gom lại ngắn gọn những điều đã trình bày ở trên. 

Nhắc lại quan điểm của người viết (Restate writer’s opinion)

 • I believe that the widespread use of vehicles as a major source of pollution should be blamed equally on both governments and individuals, due to ineffective government actions and a lack of private concern for pollution.
  (Tôi tin rằng việc sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông như một nguồn ô nhiễm chính là lỗi ở cả chính phủ và cá nhân, do các hành động không hiệu quả của chính phủ và sự thiếu quan tâm của cá nhân đối với ô nhiễm.)

2. Bài tham khảo

There can be no doubt that the relentless rise in the number of products and people transported contributes substantially to pollution. Whether the authorities are to blame or whether everyone is to fault is a point of contention. Personally, I believe the government and individuals are equally responsible in this scenario.

On the one hand, proponents of the former viewpoint may argue that the huge transportation is due to government incompetence and inadequate solutions. Authorities in various places of the world have undoubtedly failed to establish strict laws to limit the number of private automobiles and commodities delivery, resulting in an overburdened transportation system. Furthermore, it is thought by many that it is the government’s responsibility to address all social issues, including environmental problems. As a result, while product and person transportation is left unregulated and continues to increase pollution, the government will be held responsible.

On the other hand, advocates of the concept that people are to blame for rising levels of excessive mobility have grounds to believe that this is due to a lack of public knowledge. Without a doubt, most people in numerous countries have yet to recognize their responsibility to make a deliberate effort to abandon private vehicles such as cars or motorcycles in favor of environmentally friendly modes of transportation. As a result of this erroneous social conscience, there is a risk of an increase in the use of such transportation for personal reasons and for the distribution of goods.

To sum up, I believe that the widespread use of vehicles as a major source of pollution should be blamed equally on both governments and individuals, due to ineffective government actions and a lack of private concern for pollution.

(IELTS Vietop)

3. Từ vựng

 • Relentless (adj): không ngừng nghỉ
 • A point of contention (n): vấn đề cần quan tâm
 • Scenario (n): kịch bản, tình huống
 • Incompetence (n): sự yếu kém về năng lực
 • Commodities(n): nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu
 • Be held responsible (v): chịu trách nhiệm
 • Excessive (adj): thừa 
 • Deliberate effort (n): sự nỗ lực có chuẩn bị trước
 • Erroneous (adj): đầy sai sót 

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2021 (kèm bài mẫu) | Cập nhật liên tục

Trên này là một số ý tham khảo cho đề IELTS Writing ngày 25/11, các bạn hãy dựa vào đây để khai triển cho bài viết của mình nhé! Chúc bạn học tập tốt và thành công đạt band điểm cao nhé!

DMCA.com Protection Status