Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 chi tiết

Đề bài và Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 chi tiết. Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS sắp tới, Học IELTS đã tổng hợp lại các đề thi IELTS WRITING mới nhất 2022 tại Hội đồng Anh và IDP kèm theo bài mẫu chất lượng. Các bạn tham khảo bài viết bên dưới và ôn luyện IELTS thật tốt cùng Học IELTS nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 chi tiết
Hướng dẫn giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 chi tiết

Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 – Task 1

The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.

Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 - Task 1
Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 – Task 1

1. Dàn bài mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

– Introduction

Giới thiệu về biểu đồ (line graph) và đơn vị tính, paraphrase lại đề bài.

 • line graph illustrates the amount of money was invested in four financial assets, including … between 1988 and 2014.
  (Biểu đồ đường minh họa số tiền – được đầu tư – bốn tài sản tài chính, bao gồm … từ năm 1988 đến năm 2014.)
 • Units are measured in millions of US dollars.
  (Đơn vị tính là triệu đô la Mỹ.)

– General statement:

 • All four categories of investment funds rose…
  (4 đường đều có xu hướng tăng)
 • Gold witnessed the most dramatic increase…
  (Vàng tăng giá mạnh nhất)

– Body 1: Mô tả số liệu từ 1988 đến 2006

 • Giá trị của 4 loại tài sản vào năm 1988:
  – đầu tư bất động sản và cổ phiếu công ty (50 triệu đôla)
  – đầu tư mỹ nghệ (75 triệu đôla)
  – đầu tư vàng (100 triệu đôla)
 • Biến động của giá trị của chúng từ 1988 đến 2006
  – đầu tư mỹ thuật có nhiều biến động
  – đầu tư bất động sản tăng nhẹ (~ 100 triệu đôla)
  – đầu tư cổ phiếu công ty và vàng đều tăng lên hơn 200 triệu đôla

– Body 2: Mô tả số liệu từ 2006 đến 2014

 • Vàng và đồ mỹ nghệ tăng nhanh nhất
  – vàng lên đỉnh điểm là 450 triệu đôla trước khi giảm xuống
  – đồ mỹ nghệ tăng liên tục từ 100 lên ~325 triệu đôla
 • Cổ phiếu công ty và bất động sản tăng đều và không quá mạnh
  – chỉ tăng trên dưới 50 triệu đôla

Các cấu trúc dùng để diễn tả số liệu / vị trí / thứ tự

 • reaching its peak at
 • continual increase
 • the figures for

Xem thêm: Hướng dẫn làm dạng bài Line Graph trong IELTS Writing Task 1 chi tiết

2. Bài viết mẫu task 1 cho đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

The line graph illustrates the amount of money that was invested in four financial assets, including property, gold, fine art and company shares, between 1988 and 2014. Units are measured in millions of US dollars.

It is clear that all four categories of investment funds rose over the period shown. Among them, gold witnessed the most dramatic increase. 

In 1988, about 50 millions of dollars was invested in property and company shares, while there were 75 millions spent on fine art and 100 millions on gold. In the following 18 years, the value of investment in fine art fluctuated. By contrast, there was a slight increase in property investment (about 100 millions of dollars), while company shares and gold attracted a significant investment interest, as the figures for both climbed to more than 200 millions of dollars.

From 2006 to 2014, gold became the most invested asset, reaching its peak at 450 millions of dollars before decreasing, followed by fine art with its continual increase from 100 to about 325 millions of dollars. In comparison, the value of company shares and property only grew more or less than 50 millions of dollars since 2006. 

Bản dịch:

Biểu đồ đường minh họa số tiền đã được đầu tư vào bốn tài sản tài chính, bao gồm bất động sản, vàng, mỹ nghệ và cổ phiếu công ty, từ năm 1988 đến năm 2014. Các đơn vị được tính bằng triệu đô la Mỹ.
 
Rõ ràng là tất cả bốn loại quỹ đầu tư đều tăng trong thời gian được thể hiện. Trong số đó, vàng chứng kiến ​​mức tăng mạnh nhất.
 
Năm 1988, khoảng 50 triệu đô la đã được đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu công ty, trong khi 75 triệu được đầu tư vào mỹ nghệ và 100 triệu vào vàng. Trong 18 năm sau đó, giá trị đầu tư vào mỹ thuật có nhiều biến động. Ngược lại, đầu tư bất động sản tăng nhẹ (khoảng 100 triệu đô la), trong khi cổ phiếu công ty và vàng thu hút sự quan tâm đầu tư đáng kể, khi con số của cả hai đều tăng lên hơn 200 triệu đô la.
 
Từ năm 2006 đến năm 2014, vàng trở thành tài sản được đầu tư nhiều nhất, đạt mức đỉnh điểm là 450 triệu đô la trước khi giảm xuống, tiếp theo là đồ mỹ nghệ với mức tăng liên tục từ 100 lên khoảng 325 triệu đô la. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu và tài sản của công ty chỉ tăng hoặc ít hơn 50 triệu đô la kể từ năm 2006.

Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 – Task 2

Some people believe that schools should teach foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 - Task 2
Giải đề IELTS Writing ngày 19/03/2022 – Task 2

Các đề bài liên quan với task 2 của đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Schools should not force children to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree?

Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language. Discuss both these views and give your own opinion.

1. Phân tích đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

– Phạm vi chủ đề: Trường học dạy ngôn ngữ nước ngoài cho học sinh tiểu học 

– Nhiệm vụ: 

 • Đưa ra ý cho mặt có lợi và có hại
 • Đưa ra kết luận xem cái nào quan trọng hơn

– Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • foreign languages: ngôn ngữ nước ngoài ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ
 • primary school children: trẻ em học tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 5, 6

2. Dàn bài mẫu cho đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

INTRODUCTION:

– Giới thiệu chủ đề và dẫn dắt vào vấn đề. Paraphrase đề bài (General statement)

 • With today’s increasingly globalized educational and business environments, it is recommended that…
  (Với môi trường giáo dục và kinh doanh ngày càng toàn cầu hóa ngày nay…)

– Đưa ra quan điểm của người viết về ý kiến trên:

 • Despite the fact that this approach may raise some concerns, the long-term benefits of…
  (Mặc dù thực tế là cách tiếp cận này có thể gây ra một số lo ngại, nhưng lợi ích lâu dài…)

BODY 1: Việc học ngoại ngữ từ tiểu học có thể dẫn đến một số vấn đề nhất định cho học sinh và nhà trường

– Sử dụng cấu trúc: Admittedly,… may lead to certain issues for …”

– Nêu rõ từng vấn đề:

 • more subject place high value on grades and achievements → negatively influenced by the stress, mental health problems
  (Cho học sinh: thêm môn học → thêm áp lực điểm, thành tích → ảnh hưởng đến tinh thần)
 • ensure the quality of linguistic education lack of competent language educators
  (Cho nhà trường: để đảm bảo chất lượng → giáo viên giỏi ngoại ngữ & dạy hay → khó tìm)

BODY 2: Nêu rõ lợi ích lâu dài quan trọng hơn

– Sử dụng cấu trúc: “However, … should not be overlooked at any cost

– Ví dụ:

 • children’s exceptional aptitude to acquire a new language
  (Học từ nhỏ → tiếp thu ngôn ngữ tốt hơn người lớn)
 • being exposed to two different languages → brain development in children
  (Lợi ích cho sự phát triển não bộ khi trẻ được tiếp xúc với 2 ngôn ngữ)

CONCLUSION

Tóm lại ý chính của bài viết (Summarize the main ideas)

Mặc dù có những thách thức đối với học sinh và trường học, lợi ích lâu dài trong tương lai vẫn quan trọng hơn

– Sử dụng cấu trúc: “In conclusion, even though there are foreseen challenges for ……, …….. will result in many more valued advantages for ……

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Lợi ích của việc dạy ngôn ngữ nước ngoài từ tiểu học 

Mặt hại của việc dạy ngôn ngữ nước ngoài từ tiểu học

 • Thời gian học ngôn ngữ sẽ dài lâu hơn → thành thạo ngôn ngữ đó hơn

 • Có thể thành thạo ngôn ngữ sớm → tiện cho việc tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn, đọc tài liệu thông tin bằng tiếng nước ngoài → có khả năng tiếp cận được nhiều kiến thức hơn 

 • Dễ bị nhầm lẫn, trộn lẫn với ngôn ngữ thứ nhất hoặc không thành thạo hoàn toàn ngôn ngữ thứ nhất 

 • Các trường thường hay dạy tiếng Anh hay tiếng Pháp, có nhiều học sinh thích hoặc học tốt những ngôn ngữ khác hơn, để học sinh lớn hơn có thể tự chọn ngôn ngữ để theo 

3. Bài viết mẫu task 2 cho đề IELTS Writing ngày 19/03/2022

Introduction:

With today’s increasingly globalized educational and business environments, it is recommended that students in primary schools be taught other languages besides their first language. Despite the fact that this approach may raise some concerns, the long-term benefits of acquiring a second language at a young age are more substantial.

Body 1:

Admittedly, adding another language apart from the mother tongue to the curriculum may lead to certain issues for the students and the school. Firstly, young pupils from countries that place high value on grades and achievements have already been negatively influenced by the stress of academic success. Having another subject to study and strive to excel in may worsen their mental health problems.

For the school, on the other hand, the problem may lie in the lack of competent language educators. To ensure the quality of linguistic education, teachers need to be sufficiently proficient and have qualified language teaching skills, which is not something that all schools, such as primary schools, can readily achieve.

Body 2:

However, the benefits of helping children obtain multilingualism at a young age should not be overlooked at any cost. Because of children’s exceptional aptitude to acquire a new language, it is advisable to start early. In fact, many adults face plenty of difficulty trying to adopt a new language for many different reasons, including social and neurological ones, so learning it in elementary school may help them become multilingual with the least hassle.

Furthermore, being exposed to two different languages on a regular basis can assist brain development in children. In particular, because the brain needs to keep switching from one language to another, neurons are put to work more than when being monolingual, aiding the growth of the child’s brain. This can bring about unlimited positives. 

Conclusion:

In conclusion, even though there are foreseen challenges for students and schools, being taught more than one language at an early age will result in many more valued advantages for students in the future.

(324 words)

4. Từ vựng

 • increasingly globalized educational and business environments: môi trường giáo dục và kinh doanh ngày càng toàn cầu hóa

 • the long-term benefits: lợi ích lâu dài 

 • at a young age: khi còn nhỏ
 • academic success: thành công trong học tập

 • excel in: trội, giỏi hơn về

 • worsen their mental health problems: làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tinh thần của họ

 • competent (adj): có năng lực, khả năng 

 • linguistic education: giáo dục ngôn ngữ 

 • multilingualism: đa ngôn ngữ 

 • exceptional aptitude: năng khiếu đặc biệt 

 • neurological (adj): liên quan đến thần kinh

 • brain development: sự phát triển của não 

 • monolingual (adj): một ngôn ngữ, đơn ngữ

5. Luyện tập

Bài 1: Viết đoạn với câu chủ đề cho sẵn

“Apart from that, schools usually choose English or French to be the compulsory language, while some students prefer other options and can pick their own second language when they grow older.” 

Bài 2: Viết bài essay cho đề dưới đây

Schools should not force children to learn a foreign language. To what extent do you agree or disagree?

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết đề thi IELTS Writing ngày 19/03/2022. Các bạn tham khảo và áp dụng vào phần luyện tập để nâng cao kỹ năng Writing của mình nhé! Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

Xem thêm: Tổng hợp đề IELTS Writing 2022 (có bài mẫu) – IELTS Writing actual test

DMCA.com Protection Status