Các dạng bài tập câu hỏi đuôi (Tag Question) – Có đáp án

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng khá phổ biến và thường gặp trong các đề thi và cả trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Chính vì vậy trong bài viết này, Học IELTS sẽ chia sẻ với các bạn các dạng bài tập câu hỏi đuôi đầy đủ nhất. Hy vọng các bạn sẽ dễ dàng chinh phục được phần ngữ pháp về Câu hỏi đuôi.

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi - có đáp án
Các dạng bài tập câu hỏi đuôi – có đáp án

I. Lý thuyết về câu hỏi đuôi

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một câu hỏi ngắn, được đính kèm sau câu trần thuật để chúng ta có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.Ví dụ: They are student, aren’t they.Câu trả lời: Yes, they are.Hoặc He isn’t a doctor, is he?

2. Cấu trúc câu hỏi đuôi

 • Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi.
 • Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.
 • Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.
 • Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.
 • Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đôi là giống nhau.
 • Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ .
 • Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: trợ động từ + S + not?

3. Cách dùng của câu hỏi đuôi

 • Đặt câu hỏi để chờ người nghe đồng tình với ý kiến của mình. Khi ấy ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Với kiểu câu này, ta trả lời theo dạng câu của mệnh đề.
 • Khi sử dụng câu hỏi đuôi nhằm mục đích nghi vấn. Nghĩa là muốn yêu cầu người nghe trả lời câu hỏi của ta thì ta phải lên giọng ở cuối câu.

II. Các dạng bài tập câu hỏi đuôi

Tổng hợp Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh có đáp án do Học IELTS sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh và bài tập câu hỏi đuôi có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về Câu hỏi đuôi hiệu quả.

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi
Các dạng bài tập câu hỏi đuôi

Bài tập 1: Điền câu hỏi đuôi thích hợp và các câu sau

 1. She’s from a small town in China, …. ?
 2. He’s still sleeping, …. ?
 3. We’re late again, …. ?
 4. I’m not the person with the tickets, …. ?
 5. You do go to school, …. ?
 6. The weather is really bad today, …. ?
 7. Let’s go for a walk, …. ?
 8. They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?
 9. We won’t be late, …. ?
 10. John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

 1. Minh isn’t listening to music, isn’t he?
 2. He couldn’t do her a favor, couldn’t he?
 3. I’m late to this meeting, am not I?
 4. Let’s go out for a walk, will we?
 5. Turn off the fans before going out, will you?
 6. Don’t forget to repair this car, won’t you?
 7. That is his cat, is it?
 8. Na should pass her test tomorrow, should she?
 9. Read my book, will you?
 10. After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống

 1. Nobody called, …. ?
 2. She doesn’t work in a hotel, …. ?
 3. They will wash the car, …. ?
 4. We live in a tiny flat, …. ?
 5. We must lock the doors, …. ?
 6. David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?
 7. I often come home late, …. ?
 8. I’m right, …. ?
 9. She doesn’t cook very often, …. ?
 10. So you bought a car, …. ?

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng nhất

 1. A. You’re collecting the stamps, are you?
  B. You’re collecting the stamps, aren’t you?
  C. You’re collecting the stamps, don’t you?
 1. A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?
  B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?
  C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?
 1. A. You couldn’t lend his friends any money, could you?
  B. You couldn’t lend his friends some money, could you?
  C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?
 1. A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?
  B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?
  C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?
 1. A. Don’t stay at home alone, do you?
  B. Don’t stay at home alone, will you?
  C. Don’t stay at home alone, won’t you?
 1. A. I seldom go to bed before 11 a.m, do I?
  B. I seldom go to bed before 11 a.m, don’t I?
  C. I seldom go to bed before 11 a.m, do you?
 1. A. Everything is OK, is it?
  B. Everything is OK, isn’t it?
  C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5:

 1. I am right, _____?
  A. am not I B. don’t I                          C. aren’t I                          D. am I
 2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?
  A. does it                  B.  did it                            C.  doesn’t it                     D.  didn’t it      
 3. Let’s go to the seaside, __________ ?
  A. do you                   B.  shall we                       C.  do we                          D.  will you 
 4. Everything was cheap then, __________?
  A. wasn’t it          B. weren’t they                 C. isn’t it                           D. aren’t they
 5. You have tea for breakfast, __________ you?
  A. haven’t                   B. don’t                             C. won’t                            D have
 6. He seldom goes fishing, __________?
  A. doesn’t he              B. is he                              C. does he                         D. isn’t he
 7. He used to sell traditional handicrafts, __________?
  A. hasn’t he                B. didn’t he                       C. doesn’t he                     D. wasn’t he
 8. She had to do the shopping for her neighbor, __________ she?
  A. didn’t                      B. hadn’t                           C. does                              D. isn’t 
 9. Linda never goes to school late, __________ she ?
  A. does                        B.  doesn’t                       C.  will                                D. won’t
 10. Everyone has equal rights under the law, __________ ?
  A. have they                B.  haven’t they                C.  do they                        D.  don’t they
 11. He isn’t going to like this, ______?   
  A. didn’t he               B. did he                           C. won’t he                        D. is he

Bài tập 6: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống.

 1. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?
 2. Nobody liked the play, __________ ?
 3. She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?
 4. The area was evacuated at once, __________ ?
 5. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?
 6. It never works very well, __________ ?
 7. Mr. Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?
 8. Neither of them offered to help you, __________ ?
 9. He ought to have made a note of it, __________ ?
 10. There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7:

 1. Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?
 2. That isn’t Bill driving, ____________ ?
 3. Nothing went wrong, ____________ ?
 4. There used to be trees here, ____________ ?
 5. This won’t take long, ____________ ?
 6. Don’t touch that button, ____________ ?
 7. I’m not too late, ____________ ?
 8. Not a very good film, ____________ ?
 9. Somebody wanted a drink, ____________ ?
 10. They think he’s funny, ____________ ?
 11. The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8: Lựa chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

 1. Your brother’s here, ____?
  A. is he   B. are he   C. isn’t he   D. aren’t he
 2. Mary wasn’t angry, ____?
  A. was she   B. is she   C. wasn’t she   D. was Mary
 3. Susan doesn’t like oysters, ____?
  A. did she   B. does she   C. doesn’t she   D. she does
 4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?
  A. will it   B. won’t it   C. will they   D. won’t they
 5. That was Ann on the phone, ____?
  A. was it   B. was that   C. wasn’t that   D. wasn’t it
 6. Tom didn’t see her, ____?
  A. did Tom   B. did he   C. do Tom   D. does he
 7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?
  A. will it   B. won’t it   C. will they   D. won’t they
 8. Study after study has shown that nature improves human health and well-being, ______?
  A. has it   B. hasn’t it   C. doesn’t it   D. does it
 9. I’m not old enough to understand the master plan of our city by 2050, __________?
  A. am I   B. am not I   C. aren’t I   D. are you
 10. Nobody likes the play, ____?
  A. do they   B. don’t they   C. didn’t they   D. did they

Bài tập 9: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống.

1. She is collecting stickers, ________?

2. We often watch TV in the afternoon, ________?

3. You have cleaned your bike, ________?

4. John and Max don’t like Maths, ________?

5. Peter played handball yesterday, ________?

6. They are going home from school, ________?

7. Mary didn’t do her homework last Monday, ________?

8. He could have bought a new car, _______?

9. Kevin will come tonight, ________?

10. I’m clever, ________?

11. He’s not coming, _______?

12. I’m not late, ________?

13. The bank lent him the money, _______?

14. You shouldn’t do that, _______?

15. You don’t take sugar in coffee, _______?

16. She looks tired, _______?

17. There’s a cinema near the station, _______?

18. He arrived late, _______?

19. Nobody has arrived yet, _______?

20. It’s time to go, ________?

21. I’m right, ________?

22. You had seen it before, ________?

23. Everybody looked so miserable, ________?

24. You wouldn’t do that, _______?

25. He’ll be there, _______?

26. Everybody will be there, _______?

27. She’s had too much to do lately, _______?

28. It won’t happen, _______?

29. They should be here soon, _______?

30. I’m not intruding, _______?

31. Nobody’s got to leave early, _______?

32. That dog’s very noisy, _______?

33. You have got to arrive before half past eight, _______?

34. They took it, _______?

35. That’s the shop where you used to work, ________?

36. The book’s a best-seller, _______?

37. You haven’t got a sister, _______?

38. I’m in trouble, _______?

39. You would tell me if you knew, _______?

40. You’d rather not tell me, _______?

41. Lima is the capital of Peru, ________?

42. He’d better try harder, _______?

43. There’s nothing on TV tonight, _______?

44. That’s the guy who was on TV the other night, _______?

45. That’s the guy that won the pools, ________?

46. She won’t be here for another hour, _______?

47. Mr McGuinness is from Ireland, _______?

48. The car isn’t in the garage, ________?

49. You are John, _______?

50. She went to the library yesterday, _______?

51. He didn’t recognize me, _______?

52. Cars pollute the environment, _______?

53. Mr. Pritchard has been to Scotland recently, _______?

54. The trip is very expensive, _______?

55. He won’t tell her, ________?

56. He sometimes reads the newspaper, _______?

57. You are Indian, _______?

58. Peggy didn’t use the pencil, _______?

59. Mary has answered the teacher’s question, _______?

60. The boy is from Turkey, _______?

61. Sue wasn’t listening,______________?

62. Andrew isn’t sleeping, _______?

63. Tom and Maria will arrive at Heathrow, _______?

64. He’s been to Texas, _______?

65. Dogs like meat, _______?

66. There are some apples left, _______?

67. I’m late, _______?

68. Let’s go, _______?

69. Don’t smoke, _______?

70. He does sing in the bathroom, _______?

71. He’ll never know, _______?

72. I think, he’s from India, _______?

73. Lovely day today, _______?

74. She is collecting stickers, _______?

75. We often watch TV in the afternoon, _______?

76. You have cleaned your bike, _______?

77. John and Max don’t like Maths, _______?

78. Peter played handball yesterday, _______?

79. They are going home from school, _______?

80. Mary didn’t do her homework last Monday, _______?

81. He could have bought a new car, _______?

82. Kevin will come tonight, _______?

83. I’m clever, _______?

84. Murat gets up late, _______?

85. You didn’t go to school yesterday, ________?

86. I am not a nurse, _______?

87. She doesn’t cook well, _______?

88. You can speak English, _______?

89. I am your best friend, ________?

90. The sun is shining, ________?

91. They haven’t seen him for ages, ________?

92. She visited her grandmother, ________?

93. Susan and Peter arrived late yesterday, ________?

94. She wasn’t there, ________?

95. Sheila has gone to the supermarket, ________?

96. I will help you, _______?

97. You shouldn’t do that, _______?

98. The thief was arrested yesterday, _______?

99. The computer is broken, _______?

100. Our English teacher is very nice, _______?

101. I am a doctor, ________?

102. Susan caught the bus, _______?

103. They drew an elephant, _______?

104. The student didn’t do the homework, ________?

105. Let’s have a drink, ________?

106. Your car is not cheap, _______?

107. Lisa has lost her ID, _______?

108. You couldn’t help me, _______?

109. We are friends, ________?

110. You weren’t at the party last night, _______?

111. Shout up, _______?

112. There is a museum in this city, _______?

113. Good idea, _______?

114. You have never been to Peking, ________?

115. You must give up smoking, ________?

116. I didn’t do anything wrong, ________?

117. No one can help you, ________?

118. They helped us a lot, _______?

119. Don’t do it, _______?

120. Get out of my sight, _______?

121. Dave is your cousin, ________?

122. Kiki doesn’t write a letter before bed?

123. Jenny and Natalie are the members of the Photography Club, _______?

124. You can swim very well, _______?

125. She draws a beautiful picture, ________?

126. We came home late last night, _______?

127. Henry and Ricky read a lot of books, ________?

128. We played football last night, _______?

129. You didn’t see me, ________?

130. He sells toys, ________?

131. They don’t like cats, ________?

132. She loves flowers, ________?

133. You are a student, _______?

134. Jane can’t swim, ________?

135. They mustn’t buy the car, ________?

136. Billy has made a beautiful kite, ________?

137. You won’t trust him, ________?

138. Kathy and YoYo will go to the swimming pool tomorrow, ________?

139. Mrs. White ate a lot of fish yesterday, ________?

140. Ken didn’t visit his grandfather last week, _______?

141. You don’t like fishing, ________?

142. Fiona likes Jacky Chan, ________?

143. She must come to the party, _______?

144. Lucy will buy the dress, ________?

145. Mimi and Lily were sad yesterday, ________?

146. Kate always sleeps early, ________?

147. He won’t be happy, _______?

148. You didn’t do homework yesterday, _______?

149. We kept some money under the bed, ________?

150. It seldom barks, ________?

151. Michael and Melody often go home late, ________?

152. Hugh had a red car, ________?

153. The Mount Rushmore National Memorial Park is in Keystone, _______?

154. The rock was a sacred Indian site once, _______?

155. It has been a national memorial since 1925, _______?

156. The monument doesn’t show the bust of President Clinton, _______?

157. George Washington was the first President of the United States, _______?

158. Mr McGuinness is from Ireland, _______?

159. The car isn’t in the garage, _______?

160. You are John, _______?

Đáp án bài tập câu hỏi đuôi

Đáp án bài 1

 1. isn’t she
 2. isn’t he
 3. aren’t we
 4. am I
 5. don’t you?
 6. isn’t it
 7. shall we
 8. are they
 9. will we
 10. isn’t he

Đáp án bài tập 2

 1. isn’t → is (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 2. couldn’t → could (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 3. am not I → aren’t you (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 4. will we → shall we (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 5. will → won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 6. won’t → will (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 7. is → isn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 8. should → shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 9. will → won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 10. should → shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)

Đáp án bài tập 3

 1. did they
 2. does she
 3. won’t they
 4. don’t we
 5. mustn’t we
 6. do they
 7. don’t I
 8. aren’t I?
 9. does she
 10. didn’t you

Đáp án bài tập 4

 1. Chọn B (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 2. Chọn A (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 3. Chọn A (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 4. Chọn C (Let’s + V_inf, shall we? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 5. Chọn B (Don’t + V_inf, will you? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 6. Chọn A (seldom là dạng phủ định nên câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định)
 7. Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/ isn’t it? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)

Đáp án bài tập 5

 1. C
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. A
 10. B
 11. D

Đáp án bài tập 6

 1. mustn’t we
 2. did they
 3. couldn’t she
 4. wasn’t it
 5. hasn’t she
 6. does it
 7. didn’t he
 8. did they
 9. shouldn’t he
 10. won’t there

Đáp án bài tập 7

 1. shall we
 2. is it
 3. did it
 4. didn’t there
 5. will it
 6. will you
 7. aren’t I
 8. is it
 9. didn’t they
 10. don’t they
 11. was it

Đáp án bài tập 8

  1. C
  2. A
  3. B
  4. A
  5. D
  6. B
  7. A
  8. C
  9. C
  10. A

Đáp án bài tập 9

1. isn’t she          2. don’t we         3. haven’t you         4. do they         5. didn’t he;

6. aren’t they         7. did she         8. couldn’t he         9. won’t he         10. aren’t I;

11. is he         12. am I         13. didn’t it         14. should you         15. do you

16. doesn’t she         17. isn’t there         18. didn’t he         19. have they         20. isn’t it

21. aren’t I         22. hadn’t you         23. didn’t they         24. would you         25. won’t he

26. won’t they         27. hasn’t she         28. will it         29. shouldn’t they         30. am I

31. have they         32. isn’t it         33. haven’t you         34. didn’t they         35. isn’t it

36. isn’t it         37. have you         38. aren’t I         39. wouldn’t you         40. would you

41. isn’t it         42. hadn’t he         43. is there         44. isn’t it         45. isn’t it

46. will she         47. isn’t he         48. is it         49. aren’t you         50. didn’t she

51. did he         52. don’t they         53. hasn’t he         54. isn’t it         55. will he

56. doesn’t he         57. aren’t you         58. did he         59. hasn’t she         60. isn’t he

61. was she         62. is he         63. won’t they         64. hasn’t he         65. don’t they

66. aren’t there         67. aren’t I         68. shall we         69. will you         70. doesn’t he

71. will he         72. isn’t he         73. isn’t it         74. isn’t she         75. don’t we

76. haven’t you         77. do they         78. didn’t he         79. aren’t they         80. did she

81. couldn’t he         82. won’t he         83. aren’t I         84. doesn’t he         85. did you

86. am I         87. does she         88. can’t you         89. aren’t I         90. isn’t it

91. have they         92. didn’t she         93. didn’t they         94. was she         95. hasn’t she

96. won’t I         97. should you         98. wasn’t he         99. isn’t it         100. isn’t he/she

101. aren’t I          102. didn’t she          103. didn’t they          104. did he/ she          105. shall we

106. is it          107. hasn’t she          108. could you          109. aren’t we          110. were you

111. will you          112. isn’t there          113. isn’t it         114. have you          115. mustn’t you

116. did I          117. can they          118. didn’t they          119. will you          120. will you

121. isn’t he          122. does she          123. aren’t they          124. can’t you          125. doesn’t she

126. didn’t we          127. don’t they          128. didn’t we          129. did you          130. doesn’t he

131. do they          132. doesn’t she          133. aren’t you          134. can she          135. must they

136. hasn’t he          137. will you          138. won’t they          139. didn’t she          140. did she

141. do you          142. doesn’t she          143. mustn’t she          144. won’t she          145. weren’t they

146. doesn’t she          147. will he          148. did you          149. didn’t we          150. does it

151. don’t they          152. didn’t he          153. isn’t it          154. wasn’t it          155. hasn’t it

156. does it          157. wasn’t he          158. isn’t he          159. is it          160. aren’t you

Bài viết đã cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quan về câu hỏi đuôi. Đặc biệt Học IELTS cũng đã tổng hợp hơn 100 bài tập câu hỏi đuôi từ cơ bản đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thật tốt!
DMCA.com Protection Status