IELTS Speaking Topics & Questions – Part 1

Bạn có muốn biết các câu hỏi và chủ đề IELTS Speaking có khả năng xuất hiện trong bài thi IELTS không? Các chủ đề và câu hỏi sẽ thay đổi thường xuyên, nhưng có một số loại chủ đề nhất định phát sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong bài viết hôm nay, cùng Anh ngữ UEC – địa chỉ luyện thi IELTS Đà Nẵng tìm hiểu về IELTS Speaking Topics & Questions cho IELTS Speaking part 1 nhé!

IELTS Speaking Topics & Questions - Part 1
IELTS Speaking Topics & Questions – Part 1

Các bạn hãy thực hành các câu hỏi với bạn của mình và nhớ mở rộng câu trả lời ra nhé!Ví dụ: Khi giám khảo hỏi nơi nào khiến bạn vui khi nhớ đến.

→ Bạn có thể miêu tả về quê hương của mình và đưa ra lý do tại sao. Nếu bạn nói rằng bạn rất vui khi lớn lên ở quê nhà, hãy nói lý do tại sao nơi đó lại vui đến vậy.
→ Đừng đưa ra câu trả lời một từ: “My hometown”

Sau đây, hãy cùng tham khảo thêm các tips cho các IELTS Speaking Topics & Questions cho part 1 của bài thi nói nhé!

Mục lục bài viết

I. IELTS Speaking Topics & Questions – for Part 1

IELTS Speaking Topics & Questions – Hometown

I’d just like to ask you some questions about your hometown.

 1. Where is your hometown?
 2. What was it like growing up there?
 3. Has it changed much since you were a child?
 4. What do you like most about living there?
 5. What kinds of things can visitors to your hometown go and see?
 6. Do you think you will live there when you are older?

IELTS Speaking Topics & Questions – Home

I’d like to ask you some questions about your home.

 1. Do you live in an apartment or a house?
 2. Is it a large apartment/house?
 3. Who do you live there with?
 4. What is your favorite room in your apartment/house?
 5. Is it a quiet or noisy place to live?
 6. What can you see from the windows in your apartment/house? 
 7. If you could change anything about your apartment/house, what would you change?

IELTS Speaking Topics & Questions – Studies

I’d just like to ask you some questions about your studies.

 1. What are you studying?
 2. Why did you choose that particular course?
 3. What is your favorite subject?
 4. Are you friends with many other students on your course?
 5. What job would you like when you have completed all your studies?
 6. Will you have to do further studies in the future?
Các chủ đề trong IELTS Speaking part 1
Các chủ đề trong IELTS Speaking part 1

IELTS Speaking Topics & Questions – Work

I’d just like to ask you some questions about your work.

 1. What work do you do?
 2. What do you enjoy most about your work?
 3. What are your main duties?
 4. Is there any other work you would like to do in the future?
 5. What do you normally do when you finish work everyday?
 6. Will you have to do more training for your work in the future?

IELTS Speaking Topics & Questions – Free Time

I’d like to move on and ask you some questions about your free time

 1. What type of activities do you like to do in your free time?
 2. How long have you been interested in these activities?
 3. Do you like to do theses activities alone or with other people? (Why)?
 4. Do you think people have enough free time? 

IELTS Speaking Topics & Questions – Family

I’d like to move on and ask you some questions about your family.

 1. How many people are there in your family?
 2. Do you all live in the same house? 
 3. What things do you like doing together?
 4. Who is your favorite family member?

IELTS Speaking Topics & Questions – Timing

Let’s move on and talk about being on time for appointments.

 1. Is being late acceptable in your culture? 
 2. Are you ever late for appointments? 
 3. What type of excuses do you think are alright for lateness?
 4. How do you feel when someone is late for an appointment with you?

IELTS Speaking Topics & Questions – Neighbors

Let’s change the topic and talk about your neighbors

 1. Do you know the people who live next door to you?
 2. How often do you see each other?
 3. What kind of relationship do you have?
 4. How can neighbors be helpful?
 5. What kind of problems can people have with their neighbors in a big city?

IELTS Speaking Topics & Questions – Food

Moving to a new topic, I’d like to discuss cooking and meals with you.

 1. Do you enjoy cooking? 
 2. What type of things can you cook?
 3. What kinds of food are popular in your country?
 4. Is it an important part of your culture to have dinner parties? 
 5. Do you prefer to eat with other people or on your own? 

IELTS Speaking Topics & Questions – Dreams

I’d now like to discuss your night time dreams with you.

 1. Do you dream much at night?
 2. Do you often remember your dreams?
 3. Do you think we can learn anything from dreams? 
 4. Do people in your country talk about their dreams? 
 5. Do you think that dreams can come true?

IELTS Speaking Topics & Questions – Magazines and Newspapers

Okay, let’s move to a different topic and discuss magazines and newspapers.

 1. Which do you prefer reading, newspapers or magazines? 
 2. What type of stories do you like to read about? 
 3. Do you think reading a magazine or a newspaper can help you learn a language?
 4. Why do you think some people prefer magazines to newspapers?

IELTS Speaking Topics & Questions – Humor

Let’s change the topic and talk about comedy and humor.

 1. What type of programs do you find funny on TV?
 2. Which types of programs are most popular in your country?
 3. What kind of things make you laugh? 
 4. Do you like to make people laugh? 
 5. Do you think it is important to have a sense of humor? (Why)?

IELTS Speaking Topics & Questions – Museums

Let’s move on and talk about museums.

 1. Are museums popular in your country?
 2. Did you visit museums when you were a child?
 3. Do you like to visit museums nowadays?
 4. Do you think you should pay to visit museums?

IELTS Speaking Topics & Questions – Mobile Phones

Now lets talk about mobile phones.

 1. Do you have a mobile phone?
 2. At what age did you first get a mobile?
 3. What do you most use it for?
 4. Is it a nuisance if people use mobiles in public places such as trains and buses?

IELTS Speaking Topics & Questions – Television

We’ll now talk about television.

 1. How many hours a day do you spend watching television?
 2. What type of television programs do you like to watch? 
 3. Do you think children in your country watch too much television?
 4. Do you think television is useful for education in schools?

IELTS Speaking Topics & Questions – The Sea

Now we’ll talk about the sea. 

 1. Do you like to go on holiday by the sea?
 2. Are there many hotels by the sea in your country?
 3. What kind of activities can people do by the sea?
 4. How long do people normal visit the sea for when they go on holiday?

IELTS Speaking Topics & Questions – Flowers

Now we’ll talk about flowers. 

 1. How you ever given anybody flowers?
 2. Is it popular to give flowers to people in your country?
 3. On what special occasions do people give flowers in your country?
 4. What kinds of flowers would you like to receive as a present?

IELTS Speaking Topics & Questions – The Weather 

Now we’ll move on to talk about the weather. 

 1. What kind of weather do you like the most?
 2. Does the weather affect the way that you feel?
 3. Do people like the weather in your country?
 4. Do the kinds of outside activities people do in your country change when the weather changes?

IELTS Speaking Topics & Questions – Public Transport

Now we’ll move on to talk about public transport 

 1. What kinds of public transport do they have in your country?
 2. What kinds of public transport do most people use?
 3. What is your favorite type of public transport?
 4. What do you do when you are travelling on public transport?
 5. How could public transport in your country be improved?

IELTS Speaking Topics & Questions – Sport 

Now we’ll move on to talk about sport. 

 1. What is the most popular type of sport in your country?
 2. Is there a lot of sport on television in your country?
 3. What sports do children normally do at school?
 4. Do you think people do enough sport these days?

IELTS Speaking Topics & Questions – Writing 

Now we’ll talk about writing  

 1. Do you enjoy writing?
 2. What age do children normally learn to write in your country? 
 3. Did you used to write a lot when you were a child?
 4. Do you ever write letters?
 5. Do you prefer writing letters or sending emails?

IELTS Speaking Topics & Questions – Animals 

Now we’ll talk about animals.  

 1. What is your favorite animal?
 2. What types of animals do you have in your country?
 3. What types of animals are kept as pets in your country?
 4. Do you think animals should be kept in zoos?

IELTS Speaking Topics & Questions – Dictionaries

Now let’s move on to talk about dictionaries.   

 1. Do you ever use a dictionary?
 2. Do you prefer paper or electronic dictionaries?
 3. Are dictionaries used a lot in schools in your country?
 4. Do you think dictionaries are useful for learning a language?

IELTS Speaking Topics & Questions – Fashion and clothing

Now let’s move on to talk about fashion and clothing.   

 1. Were you interested in fashion when you were a child?
 2. Is fashion important to you now?
 3. What types of clothes are fashionable for young people in your country these days?
 4. Does fashion change for people as they get older?

IELTS Speaking Topics & Questions – Birthdays

Now let’s move on to talk about birthdays.   

 1. What did you usually do on your birthday when you were a child?
 2. How do you normally celebrate your birthday now?
 3. Is your birthday now still as important to you as when you were a child?
 4. Do you think it’s important to give someone a card when it’s their birthday?
 5. Do you think the price of a gifts/presents is important?

IELTS Speaking Topics & Questions – Books

Now let’s move on to talk about books.   

 1. Do you like reading books?
 2. What kinds of books do you like to read?
 3. What is the best book you’ve ever read?
 4. Is reading books a popular activity in your country?
 5. Do you think that electronic books / eReaders are better than real books?

IELTS Speaking Topics & Questions – Exercise

We’ll now talk about exercise.

 1. Do you do much exercise?
 2. Do you do more exercise now than when you were a child?
 3. Do people in your country do a lot of exercise?
 4. What do you think is the best exercise to keep fit?
 5. Have the types of exercise people like to do changed since you were a child?

IELTS Speaking Topics & Questions – The internet

We’ll now talk about The Internet.

 1. Do you use The Internet?
 2. Are children allowed to use The Internet at school in your country? 
 3. Do you think that The Internet is useful for study?
 4. Have you ever used The Internet to buy something?
 5. Are there any dangers of buying things online?

IELTS Speaking Topics & Questions – Daily Routine

We’ll now talk about daily routines.

 1. Tell me about your daily routine?
 2. Has your daily routine changed since you were a child?
 3. Is your daily routine different at the weekend to during the week?
 4. What would you like to change about your daily routine?
 5. Do you think it’s important to have a daily routine?

IELTS Speaking Topics & Questions – Musical Instruments

We’ll now talk about musical instruments.

 1. Do you think it’s important for children to learn to play a musical instrument?
 2. Do children have to learn to play a musical instrument at school in your country?
 3. Have you ever learned to play a musical instrument?
 4. What do you think is the best age to start to learn to play a musical instrument?
 5. What do you think would be the most difficult musical instrument to learn to play?

IELTS Speaking Topics & Questions – Pets

We’ll now talk about pets.

 1. Do you have a pet? 
 2. What types of animals do you think make the best pets?
 3. Why do people have pets?
 4. Should dogs be left in the house alone while their owners are at work?
 5. Is there any types of animals that you think should not be kept as a pet?

IELTS Speaking Topics & Questions – Seasons

We’ll now talk about seasons.

 1. What is your favorite season? 
 2. Tell me about the different seasons in your country.
 3. How do the clothes people wear in your country change with the seasons?
 4. Do any types of jobs people do in your country change with the seasons?
 5. Is tourism popular in a particular season in your country?

IELTS Speaking Topics & Questions – Photographs

We’ll now talk about photographs.

 1. Do you enjoy taking photographs?
 2. Do you prefer to take photos with a phone or with a camera?
 3. Do you take many photographs when you travel?
 4. Do you like looking at photographs of yourself?
 5. Have you put any photographs you have taken on the walls in your house?

IELTS Speaking Topics & Questions – Trees

Now let’s talk about trees.

 1. Do you like trees?
 2. Are there many trees in your hometown?
 3. Do you think there are enough trees in most cities?
 4. What are the benefits of planting more trees?

IELTS Speaking Topics & Questions – Email

Now let’s talk about email.

 1. Do you email people often?
 2. Do you chat with friends or family more with email?
 3. Do you think people prefer to receive an email or a letter?
 4. Do you think it’s easier to write an email or a letter?
 5. Do you think email will eventually replace letter writing?
Đây là những IELTS Speaking Topics & Questions thường gặp, vì vậy bạn nên thực hành thường xuyên. Đề bài thi IELTS Speaking thay đổi thường xuyên nên các dạng câu hỏi xung quanh các chủ đề này sẽ khác nhau. Vì vậy, đây là những điều bạn cần ghi nhớ:

– Thường xuyên luyện tập với nhiều IELTS Speaking Topics & Questions khác nhau, lúc đó bạn sẽ bắt đầu thấy kỹ năng của mình được cải thiện.

– Hãy nhớ đừng học những câu trả lời cố định. Điều này sẽ không giúp ích gì cho bạn vì các câu hỏi sẽ luôn khác nhau và bạn chắc chắn sẽ nhận được những câu hỏi mà bạn chưa nghĩ đến trước đây.

– Giám khảo cũng được đào tạo để theo dõi các câu trả lời theo kịch bản cho các câu hỏi nói IELTS, vì vậy ngay cả khi bạn may mắn nhận được câu hỏi mà bạn đã có trước đó, nó sẽ có vẻ không tự nhiên nếu nó đã được học.
Tips trả lời các chủ đề trong Speaking part 1
Tips trả lời các chủ đề trong Speaking part 1

II. Tips để trả lời IELTS Speaking TopicsQuestions – for Part 1

Đây là những câu hỏi dễ trong Phần Một của bài thi. Vì vậy, hãy thư giãn và đừng thấy quá khó khi đưa ra một số câu trả lời hay. Các bạn hãy học những câu hỏi và câu trả lời IELTS Speaking mình chia sẻ ở trên, cùng với những lưu ý sau đây để phần thi được suôn sẻ nhé!
 
1. Trả lời đúng chủ đề
 
Hãy lắng nghe cẩn thận câu hỏi và đảm bảo rằng bạn đang trả lời đúng câu hỏi. Đừng trả lời thêm những ý ngoài câu hỏi hay lạc đề chỉ để bạn có thể nói chuyện lâu hơn.
 
2. Mở rộng câu trả lời của bạn
 
Các bạn hãy đưa ra lý do cho câu trả lời của mình. Đây có thể là một cách hữu ích để mở rộng câu trả lời của bạn. Hãy nhớ đưa ra lời giải thích TẠI SAO bạn đưa ra câu trả lời như vậy.
 
3. Đừng nói quá mức
 
Ở part 1, bạn có thể mở rộng câu trả lời của bạn nhưng đừng nói quá nhiều và lan man. Điều này chỉ khiến giám khảo phải tiếp tục ngắt lời bạn để chuyển sang các câu hỏi tiếp theo.
 
4. Hãy trung thực nhưng tích cực
 
Cố gắng duy trì sự lạc quan và tích cực ngay cả khi bạn đang nói rằng bạn không làm được hoặc những điều mà bạn không thích khi trả lời câu hỏi. Bạn luôn có thể đặt một khía cạnh tích cực cho câu trả lời của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chi tiết nhất

Chúc các bạn thành công!
DMCA.com Protection Status