Câu Tường Thuật (Reported Speech) | Các dạng cấu trúc và cách sử dụng

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và hữu dụng trong cả văn viết và văn nói. Bạn có thể gặp Câu tường thuật trong các bài thi TOEIC, IELTS và trong tiếng Anh giao tiếp. Bài viết dưới đây, Học IELTS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng của từng loại Câu tường thuật trên. 

Câu Tường Thuật (Reported Speech) | Các dạng cấu trúc và cách sử dụng
Câu Tường Thuật (Reported Speech) | Các dạng cấu trúc và cách sử dụng

Câu tường thuật (Reported speech) trong tiếng Anh là gì?

Tên tiếng anh của Câu tường thuậtReported Speech. Ngữ pháp này được dùng khi người nói muốn thuật lại một cách gián tiếp câu nói, ngôn ngữ của người nào đó. Câu này diễn đạt lại nội dung, ý nghĩa lời nói của một ai đó nhưng không cần sử dụng chính xác đúng những từ mà người đó đã sử dụng.

Hay hiểu theo cách đơn giản đó là đi từ hình thức câu trực tiếp (trích dẫn trong dấu ngoặc kép) đưa về câu gián tiếp thông qua sự biểu đạt với hình thức tường thuật.

Định nghĩa câu tường thuật - Reported Speech
Định nghĩa Câu tường thuật – Reported Speech

Câu tường thuật có hai kiểu:

– Câu tường thuật trực tiếp (direct speech): thuật lại đầy đủ và chính xác điều ai đó diễn đạt (trích dẫn). Khi viết, lời của người nói sẽ đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

 • He said “She is my girlfriend”
  → Khi thuật lại, câu trong ngoặc kép chính là lời nói trực tiếp của anh ấy. Đây là dạng câu trực tiếp.

– Câu tường thuật gián tiếp (indirect speech): thuật lại lời nói của một người theo cách gián tiếp, truyền nhau mà không có dùng dấu ngoặc kép, có thể không trích dẫn y nguyên.

Ví dụ:

 • She said: “ I want to eat ice cream”.
  → She said she wanted to eat ice cream.
  → Tường thuật gián tiếp sẽ chuyển ngôi. Họ gọi tắt là câu gián tiếp.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về câu tường thuật gián tiếp. Cấu trúc câu tường thuật thường được sử dụng khi người nói, người viết muốn kể lại hoặc thuật lại lời nói của một ai đó. Thông thường có 3 loại câu tường thuật chính:

 • Câu tường thuật ở dạng câu kể
 • Câu tường thuật ở dạng câu hỏi
 • Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Xem thêm: Liên từ (Conjunctions) trong tiếng Anh và cách sử dụng chi tiết nhất

Phân loại Câu tường thuật (Reported speech) trong tiếng Anh

1. Câu tường thuật dạng câu kể

Câu tường thuật của câu phát biểu: là loại tường thuật dễ thực hiện nhất với 4 bước cơ bản.

Cấu trúc:

S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

√ Bước 1: Lựa chọn một động từ chính trong câu gián tiếp (có thể là say/tell và ở thể quá khứ là said/told)

Lưu ý: Trong quá trình tường thuật từ câu trực tiếp sang gián tiếp thì thường động từ giới thiệu sẽ ở thể quá khứ, kèm theo đó là có hay không từ “that” đều được.

Ví dụ:

 • He says “She have just received a gift from her best friend in Denmark.”
  (Anh ấy nói: “Cô ấy vừa nhận được một món quà từ người bạn thân nhất ở  Đan Mạch”)

  → He said (that) she had received a gift from her best friend in Denmark.
  (Anh ta nói rằng cô ấy vừa nhận được một món quà từ người bạn thân nhất ở Đan Mạch.)

√ Bước 2: Lùi thì phù hợp trong Câu tường thuật (thông thường động từ chính sẽ bị lùi 1 thì so với ở câu trực tiếp)

Tường thuật trực tiếp Tường thuật gián tiếp
Simple present (thì hiện tại đơn) Simple past (thì quá khứ đơn)
Present continuous (thì hiện tại tiếp diễn) Past continuous (thì quá khứ tiếp diễn)
Simple past (thì quá khứ đơn) Past perfect (thì quá khứ hoàn thành)
Present perfect (thì hiện tại hoàn thành) Past perfect (quá khứ hoàn thành)
Past perfect (quá khứ hoàn thành) Past perfect (quá khứ hoàn thành)
Present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) Past perfect continuous (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)
Past continuous (thì quá khứ tiếp diễn) Past perfect continuous (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)
Future (tương lai đơn) Present conditional (Điều kiện ở hiện tại)
Future continuous (tương lai tiếp diễn) Conditional continuous (điều kiện tiếp diễn)

Các Modal verbs được đổi như sau:

 • Can → Could
 • May → Might
 • Must → Must / Had to
 • Còn các Modal verbs như sau thì không được lùi thì: might, could, would, should, ought to.

Đối với trường hợp câu trực tiếp thể hiện một sự thật, một chân lý tự nhiên hay khi động từ chính trong Câu tường thuật ở dạng hiện tại (say/ tell) thì có thể bỏ qua bước lùi thì này.

Ví dụ:

 • My mother said: “You are a kind and polite girl.”
  → My mother said (that) I was a kind and polite girl.
 • He said to me: “I very love my girlfriend.”
  → He told me (that) he very loved my girlfriend.

√ Bước 3: Đổi các đại từ chính, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu hoặc tân ngữ trong câu trực tiếp sang gián tiếp phù hợp

  Trong câu trực tiếp Trong câu tường thuật
Đại từ nhân xưng I He, she
We They
You I, We
Đại từ sở hữu Mine His, hers
Ours Theirs
Yours Mine, Ours
Tính từ sở hữu My His, her
Our Their
Your My, Our
Tân ngữ Me Him, her
Us Them
You Me, us

Lưu ý: trong trường hợp biến đổi câu nói của chính mình sang Câu tường thuật thì bước 3 này sẽ bị bỏ qua.

√ Bước 4: Đổi các trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian thích hợp nhất khi biến đổi sang Câu tường thuật.

Câu trực tiếp Câu gián tiếp hay Câu tường thuật
This That
These Those
Here There
Now Then/ at the time
Today That day
Yesterday The day before/ the previous day
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The day after/ the next day/ the following day
The day after tomorrow Two days after/ in two days’ time
Ago Before
This week That week
Last week The week before/ the previous week
Next week The week after/ the following week/ the next week

2. Câu tường thuật dạng câu hỏi

2.1. Dạng câu hỏi trả lời Yes or No (Yes/No question)

Câu tường thuật dạng này thường được bắt đầu bằng động từ Tobe hoặc trợ động từ (Do/does/did) trong tiếng Anh. Vẫn biến đổi bình thường như ở loại câu tường thuật của câu phát biểu. Tuy nhiên cần lưu ý một vài điểm quan trọng.

Khi sử dụng động từ chính trong câu tường thuật là: ask, inquire, wonder, want to know,… + liên từ phù hợp

Có thể làm dễ dàng bằng cách để “If” hoặc “Whether” ngay sau các động từ chính nhằm thể hiện sự hỏi han, nghi vấn là có hay không.

Cấu trúc chính:

S + asked (+object) + if/whether + subject + V

Ví dụ:

 • The boss said: “Do you want to give a presentation?”
  → The boss asked me if/ whether I wanted to give a presentation.

2.2. Dạng câu hỏi có từ hỏi (Wh-Question)

Đây cũng là dạng câu hỏi như không phải trả lời Yes/No mà đó các từ hỏi cụ thể như What, Who, When, Why,… Tuy vậy nhưng cách thực hiện chuyển đôi vẫn y như cũ, ngoài ra cần lưu ý một số điểm quan trọng:

 • Phải ghi lại từ hỏi cụ thể khi chuyển sang câu tường thuật (không dùng if/whether thay thế)
 • Thay đổi các trật tự trong câu hỏi thành câu trần thuật hợp lý.

Cấu trúc chính:

S + asked (+Object) + What/ When/… + Subject _ Verb

Ví dụ:

 • Rose said: “When do you visit my hometown again?”
  → Rose wanted to know when I visited her hometown again.

3. Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh

Khi chúng ta muốn tường thuật gián tiếp một mệnh lệnh hoặc yêu cầu, chúng ta có thể sử dụng một động từ “tell” với một mệnh đề -to:

 • He told me to go away. 

Mẫu câu:

Động từ + gián tiếp túc từ + mệnh đề -to.

3.1. Loại câu tường thuật dạng mệnh lệnh ở thể khẳng định

Cấu trúc chính:

S + told + Object + to-infinitive

Ví dụ:

 • “Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said.
  → Mary’s boyfriend told her to cook a meal for him.

3.2. Loại câu tường thuật dạng mệnh lệnh ở thể phủ định

Cấu trúc chính:

S + told + Object + not to-infinitive.

Ví dụ:

 • “Don’t open the window in my room.” Jack said.
  → Jack told me not to open the window in his room.

Ngoài từ told dùng khi tường thuật dạng mệnh lệnh, ban cũng có thể thay đổ sang các từ tương tự như: ask, order, tell, advise, beg, warn, command, remind, instruct,…

Một số câu tường thuật ở dạng đặc biệt

1. Câu tường thuật dạng câu điều kiện có lời nói gián tiếp

Với câu điều kiện loại 1 diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý thì áp dụng phương pháp chung lùi thì bình thường.

Ví dụ:

 • She said: “If I can study in this school, I will be become a good student.”
  → She said (that) if she could study in that school, she would be become a good student.

Với câu điều kiện loại 2 và 3 diễn tả một điều không có thật, mong muốn, giả sử thì khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp chỉ cần giữ nguyên không đổi là được.

Ví dụ:

 • “If I were you, I wouldn’t do that.” My friend said.
  → My friend said if he was me, he wouldn’t do that.

2. Câu tường thuật dạng yêu cầu với “for”

Túc từ yêu cầu “For” trong câu tường thuật dùng với mẫu câu “asked for” + túc từ

Ví dụ:

Tường thuật trực tiếp Tường thuật gián tiếp
“Can I have an apple?”, she asked. → She asked for an apple.
“Can I have the newspaper, please?” → He asked for the newspaper.
“May I have a glass of water?” he said. → He asked for a glass of water.
“Sugar, please.” → She asked for the sugar.
“Could I have three kilos of onions?” → He asked for three kilos of onions.

3. Câu tường thuật dạng đề nghị

Đề xuất thường được tường thuật gián tiếp nhất là sử dụng những động từ như: suggest, insist, recommend, demand, request, và propose theo sau mệnh đề -that.

– ‘That’ và ‘Should’ là tùy chọn trong các mệnh đề này.

Lưu ý: suggest, recommend, và propose cũng có thể được theo sau bởi một “gerund” để loại bỏ đối tượng gián tiếp (người nhận đề xuất) và vì vậy làm cho đề xuất lịch sự hơn. 

Ví dụ:

 • She said, “Why don’t you get a mechanic to look at the car?”
  → She suggested that I should get a mechanic to look at the car.
  → She suggested I should get a mechanic to look at the car.
  → She suggested that I get a mechanic to look at the car.
  → She suggested I get a mechanic to look at the car.
 • “Why don’t you go to the doctor?” he said.
  → He suggested I go to the doctor.
  → He suggested that I go to the doctor.
  → He suggested I should go to the doctor.
  → He suggested that I should go to the doctor.
 • “It would be a good idea to see the dentist”, said my mother.
  → My mother suggested I see the dentist.
 • The dentist said, “I think you should use a different toothbrush”.
  → The dentist recommended using a different toothbrush.
 • You said, “I don’t think you have time to see the dentist this week.”
  → You suggested postponing my visit to the dentist.
 • I said, “I don’t think you should see the dentist this week.”
  → I suggested postponing your visit to the dentist.
 • My manager said, “I think we should examine the budget carefully at this meeting.”
  → My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.
 • “Why don’t you sleep overnight at my house?” she said.
  → She suggested that I sleep overnight at her house.

4. SHALL/ WOULD diễn tả đề nghị, lời mời

Ví dụ:

 • Tom asked: “Shall I bring you some food?”
  → Tom offered to bring me some food.
 • Tom asked: “Shall we meet at the cinema?”
  → Tom suggested meeting at the cinema.

5. WILL/ WOULD/ CAN/ COULD diễn tả sự yêu cầu

Ví dụ:

 • Tom asked: ‘Will you help me, please?’
  → Tom asked me to help him.
 • Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’
  → Jane asked Tom to open the door for her.
Các dạng câu hỏi và bài tập câu tường thuật - Reported Speech
Các dạng câu hỏi và bài tập Câu tường thuật – Reported Speech

Bài tập về câu tường thuật trong tiếng Anh

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.
→ The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.”
→ Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us
→ Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.
→ The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.
→ May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you do this project best?” My manager told me”
→ My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”
→ Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.
→ The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”
→ Jenny asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.
→ Jisoo’s mother told her ……………………………..

11. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.
→ Tim’s roommate asked him ………………………………………………

12. “Don’t do anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.
→ Jane’s brother told her …………………………………….

13. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”
→ She told Jack…………………………………….

14. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.
→ The seller told us …………………………………………………………..

15. “What do you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me
→ Tom asked me ……………………………………………………………

16. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.
→ The clerk told him …………………………………………….

17. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her
→ Mina’s colleague asked her ……………………………………

18. “I want lots of people to come to my birthday party.” My brother said to me
→ My brother told me ………………………………………………………….

19. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to her.
→ Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

20. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked
→ My roommate asked me …………………………………………………

21. “Are you planning to go to school by train?” Britian’s mother asked him
→ Britian’s mother wanted to know………………………………………………

22. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said
→ March’s mother told him …………………………………………………….

23. “Will you come to the concert to see my show?” my neighbor asked me
→ My neighbor invited me …………………………………………………

24. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.
→ Mary’s father told her …………………………………………….

25. “Did the doctor come to see you yesterday?” My mother asked
→ My mother asked me…………………………………………..

26. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me
→ The neighbor told me ……………………………

27. “What do you want to cook for breakfast, mommy?” Kate asked
→ Kate asked her mother …………………………….

28. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him
→ Peter’s sister asked him …………………………………..

29. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked
→ The customer wondered…………………………………………..

30. “You has better do well everything that your boss requested, Anna.” John said.
→ John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án bài tập Câu tường thuật

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake   was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to go to the beach.

4. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.

6. My manager told me if I could do that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to do anything worse.

13. She told Jack that she would take him to schook the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to take that survey.

15. Tom asked me what I planned to buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to come to his birthsay party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to study in Australia.

21. Britian’s mother wanted to know if he was planning to go to school by train.

22. March’s mother told him not to turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to come to the concert to see her show.

24. Mary’s father told her not to drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not to step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anna to do well everything that her boss had requested.

Bài viết trên là bài viết tổng hợp về Câu tường thuật (Reported Speech) trong tiếng Anh mà Học IELTS đã tổng hợp. Giúp bạn vừa tìm hiểu những kiến thức vô cùng chi tiết về câu tường thuật rồi. Hy vọng sau bài này các bạn có thể sử dụng thành thạo các cấu trúc câu tường thuật trong giao tiếp hàng ngày hay là các bài kiểm tra trên trường lớp.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status