Các dạng bài tập Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ (Preposition) là chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Vậy giới từ là gì? Đâu là các giới từ thường gặp trong tiếng Anh và làm sao để sử dụng giới từ chuẩn xác nhất? Hãy cùng Học IELTS ôn lại kiến thức với những bài tập Giới từ sau đây nhé!

Các dạng bài tập Giới từ trong tiếng Anh
Các dạng bài tập Giới từ trong tiếng Anh

I. Kiến thức cần nhớ về Giới từ

Giới từ là một trong 9 từ loại tiếng Anh, là những từ như in, on, at,…, thường đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ nhằm liên hệ danh từ, đại từ này với các thành phần khác trong câu.

Ba giới từ chỉ thời gian, vị trí “in”, “on”, “at” rất dễ gây nhầm lẫn. Quy tắc hình phễu được khá nhiều người sử dụng để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tưởng tượng cách sử dụng “in”,”on”, “at” như một tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.

Bảng phân loại giới từ trong tiếng Anh
Bảng phân loại giới từ trong tiếng Anh – bài tập Giới từ

– In

To nhất của phễu là giành cho giới từ in – chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất.

 • Với thời gian, “in” dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

 • Về địa điểm, “in” dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho đến thị trấn, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

– On

Phần giữa của phễu giành cho “on”, tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với “”in”.

 • Về thời gian, “on” dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break.

 • Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

– At

Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành cho giới từ “at”.

 • Về thời gian, “at” dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night.

 • Về địa điểm, “at” dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

Phân loại một số giới từ chính:

 • Giới từ chỉ thời gian
 • Giới từ chỉ nơi chốn, vị trí
 • Giới từ chỉ hướng, chuyển động
 • Giới từ chỉ nguyên nhân
 • Giới từ chỉ mục đích, chức năng
 • Giới từ chỉ tác nhân hoặc phương tiện

Một số giới từ theo sau tính từ, danh từ, động từ

1. Noun + preposition:

FOR

affection for: yêu mến need for: sự cần thiết cho
demand for: nhu cầu về  reputation for: sự nổi tiếng
reason for: lý do về                 regret for: nuối tiếc
responsibility for: trách nhiệm admiration for: khâm phục
talent for: tài năng desire for: sự mong muốn
cure for: việc chữa trị cho   

IN

rise in: phát triển, tăng increase in: phát triển, tăng
decresase in: giảm belief in: tin
experience in: có kinh nghiệm interest in: thích, quan tâm
delay in: trì hõan  

OF

cause of: nguyên nhân advantage/ disadvantage of: thuận lợi/ bất lợi
knowledge of: kiến thức lack of: thiếu
opinion of: ý kiến benefit of: lợi ích
example of: ví dụ sense of: ý thức

TO

damage to: sự hư hại đối với invitation to: lời mời
reaction to: phản ứng  solution to: giải pháp
attitude to: thái độ  access to: phương tiện
threat to: đe dọa reply to:  đáp lại

ON

effect on: ảnh hưởng                                                    influence on: ảnh hưởng
advice on: khuyên                                                         report on: báo cáo

WITH

relationship with: mối quan hệ                                     connection with: sự liên quan với
contact with: sự tiếp xúc với                                         association with: sự kết giao với
link with: liên kết với                                                    trouble with: có vấn đề với

BETWEEN

difference between: sự khác biệt                                  comparison between: so sánh

2. Adjective + preposition:

ABOUT

annoyed (with sb) about: bực tức                                 excited about: hào hứng
anxious/ worried about: lo lắng                                    furious about: điên tiết về
careful about: cẩn thận về                                            happy about: hạnh phúc         
careless about: bất cẩn về                                             sad/ upset about: buồn/ thất vọng
concerned about: quan tâm                                          serious about: nghiêm túc về  
confused about: nhầm lẩn về                                        sorry about/ for: xin lỗi về

AT

amazed at: kinh ngạc về                                               good at: dở về (good for: tốt cho)
bad at: dở về (bad for: xấu cho)                                    quick at: nhanh nhẹn về
clever at: khéo léo về                                                   skillful at: khéo léo về
excellent at: xuất sắc về                                                surprised at: ngạc nhiên về

FOR

available for: có sẵn                                                     late for: trễ
eager for: nóng lòng chờ                                              necessary for: cần thiết cho
eligible for: xứng đáng cho                                          responsible for: chịu trách nhiệm
famous for: nổi tiếng                                                    useful for: có ích cho
known for: nổi tiếng  

FROM

absent from: vắng mặt ở                                               free from/ of: thóat khỏi          
different from: khác với                                                safe from: an tòan

IN

disappointed in/ with: thất vọng                                   involved in: có liên quan
interested in: quan tâm                                                 rich in: giàu có, phong phú                            
successful in: thành công  

OF

afraid of: sợ                                                                  full of: đầy
ahead of: đi trước                                                         guilty of: có tội
ashamed of: hổ thẹn                                                     independent of: độc lập
aware/ conscious of: ý thức                                          jealous of: ghen tị
capable of: có khả năng                                               proud of: tự hào
certain of/ about: chắc về                                              scared of: hoảng sợ
confident of: tự tin                                                        short of: cạn kiệt
envious of: ghen tị                                                        sure of: chắc
fond of: thích                                                                tired of: chán
frightened of: sợ                                                           typical of: tiêu biểu

TO

accustomed to: quen   grateful to sb for sth: biết ơn
addicted to: nghiện   opposed to: phản đối  
committed to: tận tụy  harmful to: có hại cho
contrary to: trái với         important to: quan trọng với
dedicated to: tận tụy married to: thành hơn với
devoted to: tận tâm  open to: mở ra cho
equal to: bằng với   similar to: tương tự với
essential to/ for: cần thiết cho                                       

WITH

acquainted with: quen với                                            friendly with: thân thiện         
angry with/ at sb about sth: giận                                   happy with/ about: hạnh phúc về
angry with/ at sb for doing sth: giận                             honest with: thành thật với
bored with/ fed up with: chán với                                identical with: giống hệt với
busy with: bận rộn với                                                 impatient with: mất kiên nhẫn với
crowded with: đông đúc                                               patient with: kiên nhẫn với
disappointed with: thất vọng                                       pleased/ satisfied with: hài lòng với
familiar with: quen thuộc với                                        popular with: phổ biến với

OF/ TO

generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… to sb
generous/ good/ kind/ nice/ polite/ rude/ stupid… of sb to do sth

3. Verb + preposition:

ABOUT

care about sb/ sth: coi trọng                                          remind sb about sth: nhắc ai nhớ
(care for: thích)                                                             (remind sb of sb/ sth: gợi ai nhớ đến)
complain about: phàn nàn                                            talk about sb/ sth: nói chuyện về
dream about/ of sb/ sth: mơ về                                      tell sb about sb/ sth: nói với ai về
forget about: quên                                                        think about/ of sb/ sth: nghĩ về
hear about sth: nghe nói về                                           warn sb about/ of sth: cảnh báo về
(hear from sb: nghe tin tức của ai)                               worry about: lo lắng
learn about: biết  

AT

aim (sth) at sb/ sth: nhắm vào                                       shout at sb: la mắng ai
glance at sb/ sth: liếc nhìn                                             smile at sb: mỉm cười với ai
arrive at/ in: đến tại                                                       (shout to sb: goi lớn ai)
laugh at sb: cười nhạo ai stare at sb/ sth: nhìn chăm chú
look at sb/ sth: nhìn vào                                                throw sth at sb: ném mạnh vào ai
point (sth) at sb/ sth: chĩa vào                                       (throw sth to sb: ném cho ai bắt)

FOR

apply for sth: nộp đơn xin                                            leave (a place) for: rời…. để đi đến
account for: giải thích                                                   look for sb/ sth: tìm kiếm
apologize for: xin lỗi                                                     (look after sb/ sth: chăm sóc)
ask sb for sth: yêu cầu ai về                                          pay for sth: trả tiền cho
blame sb for sth: đổ lỗi cho ai về                                  search for sb/ sth: tìm kiếm
excuse for: xin lỗi                                                         thank sb for (doing) sth: cảm ơn
forgive sb for (doing) sth: tha thứ                                 wait for sb/ sth: chờ đợi
hope for sth: hy vọng về  

FROM

escape from: trốn thóat khỏi                                         protect sb from sth: bảo vệ
prevent sb from (doing) sth: ngăn chặn                        suffer from sth: chịu, bị (bệnh, đau khổ…)

IN

believe in sb/ sth: tin vào                                              specialize in sth: chuyên về
participate in: tham gia                                                 succeed in (doing) sth: thành công về

INTO

crash into: tông, đụng vào                                            divide/ split into: chia ra
cut into: cắt ra thành                                                    translate (from a language) into: dịch ra

OF

accuse sb of (doing) sth: buộc tội ai                             disapprove of sth: không đồng ý
approve of: đồng ý, chấp thuận                                    hear of: nghe tin
consist of sb/ sth: bao gồm                                           suspect sb of (doing) sth: nghi ngờ     
die of/ from: chết vì                                                      think of: nghĩ về

ON

concentrate on sth: tập trung vào                                 live on sb/ sth: sống nhờ vào
congratulate sb on (doing) sth: chúc mừng                   plan on: kế hoạch                   
depend on: phụ thuộc                                                   spend (money) on sth: tiêu (tiền)
comment on: phê bình                                                  rely on: tin cậy
insist on (doing) sth: nài nỉ                                           

TO

adapt to: thích nghi                                                       explain sth to sb: giải thích cho ai
add to: thêm vào                                                           happen to sb/ sth: xảy ra với
adjust to: điều chỉnh                                                     listen to: lắng nghe
apologize to sb for (doing) sth: xin lỗi ai về                  object to: phản đối
complain to sb about sth: phàn nàn                              prefer … to …: thích … hơn
describe sth to sb: mô tả cho ai                                    talk/ speak to sb: nói với
devote to: cống hiến                                                     

WITH

agree with: đồng ý                                                       fill with: làm đầy
argue with: cãi nhau với                                               provide sb with sth: cung cấp
collide with: tông, đụng vào                             (provide sth for sb: cung cấp)
communicate with: giao tiếp                            supply sb with sth: cung cấp
compare with/to: so sánh                                              (supply sth to sb: cung cấp)
Bài tập Giới từ
Bài tập Giới từ

II. Bài tập Giới từ trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.
A. From / to
B. At / to
C. In / to
D. With / to

2. Lan will stay there _____ the beginning in September _____ November.
A. from/ to
B. till/ to
C. from/ in
D. till/ of

3. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper.
A. to
B. for
C. with
D. in

4. Make a comment _____ this sentence!
A. to
B. in
C. on
D. about

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.
A. for
B. with
C. to
D. about

6. Mum is always busy _____ her work in the laboratory.
A. with
B. at
C. in
D. of

7. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.
A. in/ for
B. at/ on
C. at/ in
D. on/ on

8. Don’t believe her! She just makes ______the story.
A. of
B. up
C. out
D. off

9. Old people like to descant _____ past memories.
A. in
B. with
C. on
D. for

10. You should comply _____ the school rules.
A. to
B. about
C. with
D. in

Bài tập 2: Điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây.

1. The price of electricity is going up _____ August.
2. They came to visit us _____ my birthday.
3. Did you have a good time _____ Christmas?
4. The children are really excited _____ their summer vacation.
5. We were very disappointed _____ the organization of the festival.
6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January to March.
7. Helen had said goodbye to everybody in the class _____ she left for the hometown.
8. My cat is very fond _____ fish.
9. I waited _____ 10 o’clock and then went home.
10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine and half past nine.

Bài tập 3: Điền một trạng từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.
Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bài tập Giới từ
Bài tập Giới từ

The two pie charts compare the percentages (1)___________ online sales across different retail sectors (2)___________ Canada in the years 2005 and 2010. For three of the sectors, it is evident that over this time frame there was significant change in their proportion of online transactions.
At 35% we can see that electronics and appliance sector accounted (3)___________ the majority of online sales in 2005, but this percentage had dropped to 30% by 2010. (4)___________ the same five-year period, as an increasing number of people chose to purchase food and beverage online, we can see that transactions went (5)___________ just 22% (6)___________ 32%, making it the retail sector (7)___________ the largest overall proportion of the online market.

In 2005, the home furnishing industry boasted an impressive 25% of the total online sales in Canada. However, by 2010, the figure had fallen considerably (8)___________ o 15%. Interestingly, online sales of video games eventually overtook sales of home furnishings, although video games still represented only 23% of the market.

Bài tập 4: Hoàn thành câu với giới từ phù hợp

 1. My grandmother broke her ankle as she fell ………………. the stairs.
 2. Look …………. this nice bridge this very nice river!
 3. The bride was so beautiful ……………. her groom during the wedding. And with all their family relatives and friends ……………. it gave quite a fantastic photo!
 4. Yesterday, I saw a cow ……………. a field which couldn’t stop turning In fact it had meningitis.
 5. I think it will take us some time to walk ……………… the school ……………… the town hall.
 6. When I was ……………… the supermarket. I forgot to go the petrol station which is …………… it.
 7.  My son fell ……………… his bike and got bad bruises.
 8. I couldn’t see Jack, as he was standing …………….. that big oak tree!

Bài tập 5: Chọn giới từ đúng và điền vào chỗ trống: to, for, from, in, at, on, of, about, under, with.

 1. I want you to stay focused ……………. what we are doing right now.
 2. Sometimes my students are so tired that they pay little attention ……………. what I say.
 3. What contributes ………………. a happy life in your view?
 4. Don’t accuse me ……………….. being unreliable just because I’ve forgotten to take the rubbish out.
 5. Katie is very sensitive ……………… criticism and she often cries when people don’t appreciate her efforts.
 6. Who is in charge …………………. this project?
 7. We’re not content ……………. what we’ve got. We want more.
 8. You need to learn to adjust ……………… other people.
 9. My parents disapprove ……………. my music preferences.
 10. My friend is passionate ……………… extreme sports. He loves the adrenaline rush.
 11. Are you interested …………. fashion?
 12. What’s the key ……………. happiness?
 13. My hairstyle is completely different ……………….. the previous one and I must admit I really like it.
 14. What are you laughing …………….?
 15. I agree with you …………….. some extent.
 16. I’m not able to work ………….. a lot of pressure
 17. Are you good ……………. cooking?
 18. The town was crowded ……………. holidaymakers.
 19. Don’t insist ……………. always having your own way.

Bài tập 6: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống và hoàn thành câu.

1. Look at the new restaurant ……………… the bank and the post office.

2. I live on the first flour ………………….. the pub and it’s very noisy in the evening.

3. Thanks to our very good guide , we could climb ……………… the Mont Blanc and get ………………. afterwards without problems.

4. It took us four six to go Paris …………….. London because of migrants in the Channel Tunnel!

5.

– I can’t find my glasses.

– Look They are …………….. the table ………………the newspaper.

– Ok thanks.

6. We will have dinner …………… the theatre play.

7. Sam went home walking …………….. the park.

8. I have this appointment ………….. 4.00 pm, but I must have lunch with my boss.

Bài tập 7: Chọn giới từ có trong ngoặc và điền vào chỗ trống

1. My friend paid ………….. the dinner. (on, for, to)

2. I have subscribed …………… four magazines. (to, of, by)

3. The players cooperated ………………. one another. (of, with, to)

4. Aditya likes listening ……………… classical music. (to, of, by, in)

5. My father relies …………… his best friend Mohan. (to, with, on)

6. Rahul has got himself registered ……………… the computer course. (of, to, for)

7. The two monkeys stared …………….. each other. (on, at, over)

8. Presently my father is engaged ………………. starting a business. (in, on)

9. You are advised to refrain …………….. smoking. (to, from, by, in)

10. My brother agreed ……………….. my conclusions. (for, with, by)

Bài tập 8: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

1. The plane flew ……………. the airport.

2. I am sitting ………………. Tam and Tim.

3. Ria is standing …………….. her mother. .

4. I went to Mumbai ……………….. my cur.

5. I will call you ……………..7.30.

6. The ball rolled ……………… the table.

7. Raj reads book ……………. his mother .

8. The man rode the cycle ……………….. the hill.

9. The book is ……………….. butterfly.

10. The sleeping beauty slept …………………… 100 years

Đáp án bài tập Giới từ trong tiếng Anh

Bài tập 1:

1A 2A 3B 4C 5C 6A 7B 8B 9C 10C

Bài tập 2:

1. in 2. on 3. at 4. about 5. with
6. from 7.before 8. of 9. until 10. between

Bài tập 3:

1. of 2. in 3. for 4. during 5. from 6. to 7. with 8. to

Bài tập 4:

 1. My grandmother broke her ankle as she fell ……..off…….. the stairs.
 2. Look ……from……….. this nice bridge this very nice river!
 3. The bride was so beautiful ……….with…………. her groom during the wedding. And with all their family relatives and friends ………together…….. it gave quite a fantastic photo!
 4. Yesterday, I saw a cow …….in……… a field which couldn’t stop turning In fact it had meningitis.
 5. I think it will take us some time to walk ………..to……. the school ………from……… the town hall.
 6. When I was ……….at…….. the supermarket. I forgot to go the petrol station which is ………near/behind/etc…… it.
 7. My son fell ……..off………. his bike and got bad bruises.
 8. I couldn’t see Jack, as he was standing ……behind……….. that big oak tree!

Bài tập 5:

 1. about
 2. to
 3. to
 4. for
 5. under
 6. of
 7. with
 8. to
 9. of
 10. about
 11. in
 12. of
 13. from
 14. at
 15. to
 16. under
 17. at
 18. for
 19. on

Bài tập 6:

1. between

2. in

3. up, down

4. from

5.

– I can’t find my glasses.

– Look They are …….on………. the table …………under……the newspaper.

– Ok thanks.

6. near

7. from

8. at

Bài tập 7:

 1. for
 2. to
 3. with
 4. to
 5. on
 6. to
 7. at
 8. in
 9. from
 10. with

Bài tập 8:

 1. from
 2. between
 3. next to
 4. with
 5. at
 6. out
 7. for
 8. up/down
 9. about
 10. in

Trên đây là một số dạng bài tập Giới từ trong tiếng Anh, hi vọng sẽ giúp bạn ghi nhớ hơn kiến thức ngữ pháp này và nắm vững khi gặp dạng bài này. Nếu trong quá trình học tập có bất cứ khó khăn gì, bạn có thể liên hệ với Học IELTS để được hỗ trợ và nhận tư vấn khóa học phù hợp với bản thân nhé!

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

DMCA.com Protection Status