Tổng hợp Bài tập mệnh đề quan hệ (CÓ ĐÁP ÁN)

Mệnh đề quan hệ là một cấu trúc hay xuất hiện trong ngữ pháp tiếng Anh đặc biệt trong các bài thi IELTS. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mệnh đề quan hệ ở bài viết trước. Để nắm vững cách sử dụng và áp dụng thành thạo trong các bài thi IELTS, Học IELTS sẽ ôn tập cho bạn các kiến thức cơ bản về mệnh đề quan hệ và một số bài tập mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao để rèn luyện. Hãy bắt đầu cùng mình nhé!

Tổng hợp Bài tập mệnh đề quan hệ
Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (relative clauses) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjectives clauses), là mệnh đề phụ được dung để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. Mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns) như who, whom, which, whose, that hoặc các trạng từ quan hệ (relative adverbswhen, where, why.

Các phần bài tập mệnh đề quan hệ này sẽ mất khá nhiều thời gian, vậy nên bạn hãy dành hẳn ra khoảng 1 thời gian khoảng 1 tiếng học gồm ôn lại kiến thức về mệnh đề quan hệ, sau đó làm bài tập mệnh đề quan hệ nhé. Đặc biệt, với bạn nào làm sai nhiều, thì cần đặc biệt lưu ý ôn lại kiến thức lý thuyết về mệnh đề quan hệ nha.

I. Review tổng quan về mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là mệnh đề đứng sau một danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ:

 • The man who is wearing the black hat is my friend.

⇒ Trong câu trên, “who is wearing the black hat” được gọi là một mệnh đề, nó đứng sau “The man” và bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

2. Các loại mệnh đề quan hệ

– Mệnh đề xác định (Defining clause)

 • Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó, bắt buộc phải có mệnh đề quan hệ trong câu để bổ sung nghĩa cho danh từ; không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.
 • Tất cả các đại từ quan hệ được sử dụng trong mệnh đề xác định.
 • Mệnh đề quan hệ xác định không có dấu phẩy và được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định.

Ví dụ:

 • The boy who is wearing a blue T shirt is my little brother.
  (Cậu bé mặc áo phông màu xanh là em trai tôi.)

⇒ Nếu không sử dụng mệnh đề “who is wearing a blue T shirt” thì người nghe sẽ rất khó để xác định cậu bé nào là em trai của bạn. Do đó, mệnh đề “who is wearing a blue T shirt” là quan trọng và bắt buộc phải có trong câu.

Mệnh đề không xác định (Non-defining clauses)

 • Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật, không bắt buộc, không có nó thì câu văn vẫn đúng ngữ pháp và nghĩa không thay đổi.
 • Mệnh đề không xác định có dấu phẩy và Mệnh đề này không được dùng “That”.

Ví dụ:

 • Taylor Swift, who is famous all round the world, is a singer.
  (Taylor Swift, người nổi tiếng khắp thế giới, là một ca sĩ)

⇒ Nếu không có mệnh đề “who is famous all round the world” thì người nghe vẫn biết Taylor Swift là ca sĩ. Do đó, mệnh đề “who is famous all round the world” không bất buộc phải có trong câu.

Đại từ quan hệ who, whom, which trong mệnh đề quan hệ
Đại từ quan hệ who, whom, which trong bài tập mệnh đề quan hệ

3. Đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ

– Đại từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Để tạo nên câu mệnh đề quan hệ thì không thể thiếu những đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ. Dưới đây là các đại từ được dùng trong câu.

– Chúng ta có các đại từ quan hệ sau:

 • Who: Thay thế cho người, dùng như chủ ngữ, tân ngữ
  » … N (person) + WHO + V + O
 • Whom: Thay thế cho người, dùng như tân ngữ
  » … N (person) + WHOM + S + V
 • Which: Thay thế cho đồ vật, sự việc, dùng như chủ ngữ, tân ngữ
  » … N (thing) + WHICH + V + O
  » … N (thing) + WHICH + S + V
 • Whose: Thay thế cho tính từ sở hữu của cả người và vật, dùng như đại từ sở hữu
  » … N (person, thing) + WHOSE + N + V …
 • That: Thay thế cho cả người và vật, dùng như chủ ngữ, tân ngữ.
  » Không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định.
  » Không dùng sau giới từ
Đại từ quan hệ That trong mệnh đề quan hệ
Đại từ quan hệ That trong bài tập mệnh đề quan hệ

– Trạng từ quan hệ có thể được sử dụng thay cho một đại từ quan hệ và giới từ. Cách làm này sẽ làm cho câu dễ hiểu hơn.

– Chúng ta có các trạng từ quan hệ sau:

 • When = on / at / in which
  » Trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian
  » … N (time) + WHEN + S + V
 • Where  = at/ in/ from/ on which
  » Trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn
  » … N (place) + WHERE + S + V
 • Why = for which
  » Trạng từ quan hệ chỉ lý do, thường đứng sau danh từ “the reason”

  » … the reason + WHY + S + V

II. Tổng hợp bài tập mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao

1. Bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 1: Nối hai câu riêng lẻ thành 1 câu sử dụng mệnh đề quan hệ

 1. The house has been built in the forest. It doesn’t have electricity.
  _____________________________________________________________
 2. Do you know the man? He is coming towards us.
  _____________________________________________________________
 3. I sent my parents some postcards. They were not so expensive.
  _____________________________________________________________
 4. I come from a city. The city is located by the sea.
  _____________________________________________________________
 5. The salad was so delicious. I had it for lunch.
  _____________________________________________________________
 6. He worked for a man. She used to be an engineer.
  _____________________________________________________________
 7. They called a doctor. He lived nearby.
  _____________________________________________________________
 8. I wrote an email to my brother. He lives in Italy.
  _____________________________________________________________
 9. Linh liked the waiter. He was very friendly.
  _____________________________________________________________
 10. We broke a car. It belonged to my uncle.
  _____________________________________________________________
 11. She dropped a cup. It was new.
  _____________________________________________________________
 12. Nam loves books. They have happy endings.
  _____________________________________________________________
 13. He lives in a city. It is in the north of Vietnam.
  _____________________________________________________________
 14. The man is in the class. He is wearing a blue hat.
  _____________________________________________________________
 15. The woman works in a hospital. She is from Thailand.
  _____________________________________________________________
 16. She bought the car. Her father had recommended it.
  _____________________________________________________________
 17. He lost the pen. I had given it to him.
  _____________________________________________________________
 18. We called the delivery company. My sister often uses it.
  _____________________________________________________________
 19. Nguyet met a girl. I used to employ her.
  _____________________________________________________________
 20. Chi called the lawyer. My father knows him.
  _____________________________________________________________
 21. He brought a woman. I worked with her last year.
  _____________________________________________________________
 22. We employed the pianist. Hai introduced her.
  _____________________________________________________________
 23. The cake is on the table. I bought it.
  _____________________________________________________________
 24. The book belongs to John. David found it under the chair.
  _____________________________________________________________
 25. The food was delicious. Michael cooked the food.
  _____________________________________________________________

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi câu sau.

 1. She is talking about the author ________book is one of the best-sellers this year.
  A. which          B. whose         C. that         D. who
 2. He bought all the books __________are needed for the next exam.
  A. which         B. what         C. those         D. who
 3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well.
  A. that         B. whom         C. whose         D. their
 4. Do you know the girl ________we met at the party last week?
  A. which         B. whose         C. who is         D. whom
 5. The exercises which we are doing ________very easy.
  A. is         B. has been         C. are         D. was
 6. The boy _______next to me kept talking during the film, _______really annoyed me.
  A. having sat / that         B. sitting / which         C. to sit / what         D. sitting / who
 7. Was Neil Armstrong the first person ________foot on the moon?
  A. set         B. setting         C. to set         D. who was set
 8. This is the village in ________my family and I have lived for over 20 years.
  A. which         B. that         C. whom         D. where
 9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher.
  A. where         B. whom         C. which         D. whose
 10. The old building __________is in front of my house fell down.
  A. of which         B. which         C. whose         D. whom
 11. Mr. Ken, …………. is living next door, is a dentist.
  A. that         B. who         C. whom          D. what
 12. The man ………….she wanted to see her family.
  A. which         B. where         C. whom         D. who
 13. The woman ………….came here two days ago is her professor.
  A. who         B. that         C. whom         D. what
 14. Freedom is something for ………….millions have given their lives.
  A. which         B. where         C. whom         D. who
 15. Tom has passed the exam last week, ………….is great news.
  A. who         B. that         C. which         D. whom
 16. The film about ………….they are talking about is fantastic.
  A. who         B. which         C. whom         D. that
 17. She is the girl ………….is my best friend.
  A. that         B. whom         C. who         D. A& C
 18. I live in a pleasant room ………….the garden.
  to overlook         B. overlooking         C. overlooked         D. which overlooking
 19. The pilot was the only man ………….after the crash.
  A. was rescued         B. rescued         C. rescuing         D. to be rescued
 20. I’ll see you near the post office ………….we met the other day.
  A. which         B. where         C. when         D. why

Exercise 3: Điền vào chỗ trống với các đại từ quan hệ: Who, Whom, Whose, Which, That, Where….

 1. The men …………. lives next-door are France.
 2. Do you know the girls …………. are standing outside the school?
 3. The cake …………. you like comes from the France.
 4. A burglar is someone …………. breaks into a house and steals things.
 5. I can’t find the key …………. opens this door.
 6. I don’t like the boy …………. Sue is going out with.
 7. The man …………. she is going to marry is very handsome.
 8. He wore a mask …………. made him look like Mickey Mouse.
 9. The man …………. mobile was ringing did not know what to do.
 10. The woman …………. daughter was crying tried to calm her down.
 11. The family …………. car was stolen last week is the Smiths.
 12. A bus is a big car …………. carries lots of people.
 13. Children …………. like music are often good at mathematics.
 14. The girl …………. recited the poem is my niece.
 15. The Pacific Ocean, …………. might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.

Exercise 4: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

 1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.
 2. She can’t speak Vietnamese, whom is a disadvantage.
 3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously.
 4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.
 5. Mother’s Day is the day where children show their love to their mother.
 6. Do you know the reason when we should learn English?
 7. The woman who she told me the news was not a native citizen here.
 8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.
 9. The film who I watched yesterday was interesting.
 10. The only house to be paint last week was Oanh’s.

2. Đáp án bài tập mệnh đề quan hệ

Bài 1:

 1. The house which has been built in the forest doesn’t have electricity.
 2. Do you know the man who is coming towards us?
 3. I sent my parents some postcards which were not so expensive.
 4. I come from a city which is located by the sea.
 5. The salad that/ which I had for lunch was so delicious.
 6. He worked for a man who used to be an engineer.
 7. They called a doctor who lived nearby.
 8. I wrote an email to my brother who lives in Italy.
 9. Linh liked the waiter who was very friendly.
 10. We broke a car that belonged to my uncle.
 11. He dropped a cup which was new.
 12. Nam loves books that have happy endings.
 13. He lives in a city that is in the north of Vietnam.
 14. The man who is wearing a blue hat is in the class.
 15. The woman who is from Thailand works in a hospital.
 16. She bought the car her father had recommended.
 17. He lost the pen I had given him.
 18. We called the delivery company my sister often uses.
 19. Nguyet met a girl I used to employ.
 20. Chi called the lawyer my father knows.
 21. He brought a woman I worked with last year.
 22. We employed the pianist Hai introduced.
 23. The cake I bought is on the table.
 24. The wallet David found under the chair belongs to John.
 25. The food Michael cooked was delicious.

Exercise 2

1- B 2- A 3- C 4- D 5- C 6- B 7- C 8- A 9- B 10- B
11- B 12- C 13- A 14- A 15- C 16- B 17- D 18- B 19- D 20- B

Bài 3

1. who 2. who 3. which 4. That  5. which
6. who 7. whom 8. which 9. whose 10. whose
11. whose
12. which
13. who
14. who
15. which

Bài 4

 1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.
                                        whose ⇒ who/ whom/ that
 2. She can’t speak Vietnamese, whom is a disadvantage.
                                           whom ⇒ which
 3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously.
                                                                     whom ⇒ who
 4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.
          about who ⇒ about whom
 5. Mother’s Day is the day where children show their love to their mother.
                                  where ⇒ when
 6. Do you know the reason when we should learn English?
                                    when ⇒ why
 7. The woman who she told me the news was not a native citizen here.
              who she ⇒ who
 8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.
                                   where ⇒ when
 9. The film who I watched yesterday was interesting.
          who ⇒ which
 10. The only house to be paint last week was Oanh’s.
               to be paint ⇒ to be painted

II. Tổng hợp các dạng bài tập mệnh đề quan hệ khác

Bài tập mệnh đề quan hệ phải được luyện tập thường xuyên thì mới dễ dàng áp dụng và tránh những lỗi thường hay gặp. Vì thế, các bạn hãy cùng luyện tập các bài tập mệnh đề quan hệ dưới đây nhé.

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất

 1. Mr. Ken, ______ is living next door, is a dentist.
  A. that           B. who            C. whom             D. what
 2. Her computer ______ was my friend’s got broke.
  A. which           B. whom            C. who             D. that
 3. The man _______ she wanted to see her family.
  A. which           B. where             C. whom          D. who
 4. Her grandmother, _______ is 70, often takes exercise.
  A. what             B. who                 C. where          D. which
 5. The woman _______ came here two days ago is her professor.
  A. who              B. that                 C. whom            D. what
 6. The really happy people are those ……enjoy their daily work
  A. what              B. who                  C. which             D. where
 7. Freedom is something for ________ millions have given their lives.
  A. which            B. where              C. whom           D. who
 8. My girlfriend loves tokbokki, _________ is Korean food.
  A. which            B. where               C. whom             D. who
 9. Blair has passed the exam last week, ________ is great news.
  A. who                B. that                   C. which             D. whom
 10. The book ________ is in the car is his brother’s.
  A. who                 B. that                   C. which              D. whom
 11. The man_____ lives behind my house is a doctor.
  A. that          B. who            C. which          D. whom
 12. Peter, _____ I played video games with on the weekend, was younger than me.
  A.that             B. who            C. which               D. whom
 13. The old building__________is in front of my house fell down.
  A. of which              B. which               C. whose               D. whom
 14. We’ll come in July __________the schools are on holiday.
  A. that          B. where           C. which          D. when

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. The film about _____ they are talking about is fantastic.
A. who          B. which         C. whom         D. that

2. The people ____ for the bus in the rain are getting well.
A. waiting         B. to wait         C. waited         D. wait

3. He is the boy _______ is my best friend.
A. that         B. whom         C. who         D. A& C

4. I have a message for people _____ by the traffic chaos.
A. to delay         B. who delay         C. delayed         D. who delaying

5. I live in a pleasant room ____________ the garden.
A. to overlook         B. overlooking         C. overlooked         D. which overlooking

6. Melanie was the only person _____ a letter of thanks.
A. wrote         B. written         C. to write         D. writing

7. The pilot was the only man _______ after the crash.
A. was rescued         B. rescued          C. rescuing         D. to be rescued

8. I met a lot of new people at the party ________ names I can’t remember.
A. whose         B. which         C. who         D. whom

9. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day.
A. which         B. where         C. when         D. why

10. Tell me the reason ______ you were absent yesterday.
A. where         B. when         C. why         D. that

Bài tập 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. The man is her father. You met him last week.
 2. Zoe likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.
 3. Show me the new hats. You bought them last night.
 4. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.
 5. That is a company. It produces rings.
 6. The children were attracted by the show. It was performed so many.
 7. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.
 8. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.
 9. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to send and receive messages.
 10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai

 1. The film who I watched yesterday was interesting.
 2. I like that dress whom is really beautiful.
 3. The only house to be paint last week was Oanh’s.
 4. Do you get on with the person which lives behind?
 5. A dictionary is a book whom gives her the meaning of words.

Bài tập 5: Nối 2 câu sau thành 1 câu liền mạch (rút gọn mệnh đề quan hệ)

 1. Zoe is the girl. She phoned the police yesterday.
 2. I buy a dress which is beautiful and fashionable.
 3. The woman who is standing over there is my teacher.
 4. The last student that was interviewed was Zoe.
 5. Those are books. Jack has just bought them from the bookstore.
 6. The Maldives, which is best known for foreign travelers, has pleasant weather.
 7. They had a pool in which they could swim.

Bài tập 6: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

 1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.
 2. She can’t speak English, whom is a disadvantage.
 3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously.
 4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.
 5. Mother’s Day is the day where children show their love to their mother.
 6. Do you know the reason when we should learn English?
 7. The woman who she told me the news was not a native citizen here.
 8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.

Bài tập 7: Điền một mệnh đề quan hệ WHO, WHICH hoặc WHOSE vào chỗ trống trong những câu sau

 1. He arrived with a friend ______ waited outside in the car.
 2. The man ______ mobile was ringing did not know what to do.
 3. The car ______ the robbers escaped in was a BMW.
 4. The woman ______ daughter was crying tried to calm her down.
 5. The postman ______ works in the village is very old.
 6. The family ______ car was stolen last week is the Smiths.
 7. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny.
 8. A bus is a big car ______ carries lots of people.
 9. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.
 10. Children ______ like music are often good at mathematics.
 11. The engineers ______ designed the building received an award.
 12. The girl ______ recited the poem is my niece.
 13. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall.
 14. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.
 15. The newspaper to ______ we subscribe is delivered regularly.

Bài tập 8: Điền một mệnh đề quan hệ WHO, WHICH hoặc THAT vào chỗ trống trong những câu sau

 1. The men _______ lives next door are English.
 2. The dictionary ______ you gave me is very good.
 3. Do you know the girls ______ are standing outside the church?
 4. The police are looking for the thieve ______ got into my house last night.
 5. The chocolate ______ you like comes from the United States.
 6. I have lost the necklace ______ my mother gave me on my birthday.
 7. A burglar is someone ______ breaks into a house and steals things.
 8. Buses ______ go to the airport run every half hour.
 9. I can’t find the key ______ opens this door.
 10. I gave you a book ______ had many pictures.
 11. I don’t like the boy ______ Sue is going out with.
 12. Did you see the beautiful dress ______ she wore yesterday.
 13. The man ______ she is going to marry is very rich.
 14. This is the bank ______ was robbed yesterday.
 15. He wore a mask ______ made him look like Mickey Mouse.

Bài tập 9: Nối 2 câu đơn thành một câu ghép sử dụng mệnh đề quan hệ

 1. He worked for a woman. She used to be an artist.
 2. They called a doctor. He lived nearby.
 3. I wrote an email to my sister. She lives in Italy.
 4. Linh liked the waiter. He was very friendly.
 5. We broke a car. It belonged to my uncle.
 6. Ba dropped a cup. It was new.
 7. Nam loves books. They have happy endings.
 8. I live in a city. It is in the north of Vietnam.
 9. The man is in the class. He is wearing a blue hat.
 10. The woman works in a hospital. She is from India.
 11. My sister has four sons. She lives in Japan.
 12. The man was rude. He was wearing a red shirt.
 13. The phone is on the table. It belongs to An.
 14. The TV got broken. It was my grandfather’s.
 15. The radio was stolen. It was bought 35 years ago.
 16. The girl gave Binh his phone. She is his daughter.
 17. This is the laptop. My mother has just bought it.
 18. That’s the man. His car is a Ferrari.
 19. I know the woman. She lives upstairs.
 20. It’s the dog. I always talk to him at night.

Bài tập 10: Chọn đáp án đúng

 1. Nam Dinh province, ___________ my uncle lives, often has hurricanes.
  A. when          B. where         C. which         D. that
 2. I think doctors ___________ work in disaster areas are both unselfish and very brave.
  A. who         B. which         C. they         D. those
 3. 2005 was the year _________ there was a big earthquake in Indonesia.
  A. which         B. where         C. who         D. when
 4. Mai is the girl ___________ mother is an architect.
  A. who         B. whose         C. which         D. that
 5. A snake or a spider is the animal _________ she’d like to keep as a pet.
  A. where         B. what         C. that         D. when
 6. My older brother, ________ was twenty-two last month, has gone to work in India.
  A. who         B. that         C. he         D. which
 7. India is the country _________ he spent the early years of his life.
  A. at which         B. on which         C. that         D. where
 8. The girls and flowers _________ he painted were vivid.
  A. who         B. that         C. whose         D. which
 9. Children always want to know the reason __________ things are as they are.
  A. why         B. whom         C. which         D. who
 10. Is the first of March the day __________ the astronaut will come and give a speech at our school?
  A. that         B. what         C. which         D. when
 11. There was a storm _________ I had never experienced before.
  A. such as         B. as which         C. which         D. for which
 12. There are several reasons _________ Adam is not chosen for the school football team.
  A. from then         B. why         C. for what         D. explaining

Bài tập 11: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ sao cho nghĩa không đổi

 1. I went to see a doctor. She had helped my father
  → I went to see the doctor ___________________
 2. A woman wrote to me. She wanted my advice
  → The woman ______________________
 3. Mary was wearing the red dress. It was made in France
  → Mary was wearing the red dress ______________
 4. We stayed at Sofitel hotel. Mark recommended it to us
  → We stayed at Sofitel hotel ___________________
 5. John is one of my closest friends. I have known him for three years
  → John is one of my closest friends ______________
 6. New York is one of the largest cities in the USA. My sister is living there
  → New York is one of the largest cities in the USA___________
 7. Ann talked to a man. He won a lot of money
  → Ann talked to the man___________
 8. The couple has got a married again. Their divorce was in the newspapers
  → The couple ___________________
 9. He is an architect. He designed the new city library
  → He is the architect _____________
 10. Jerry sent me a letter. It was very funny.
  → Jerry sent me the letter __________

Bài tập 12: Sử dụng mệnh một mệnh đề quan hệ để điền vào chỗ trống

 1. The parents thanked the woman _____ had saved their son
 2. The factory _____ closed last week had been there for many years
 3. Two men, neither of _____ I had been before, came into my office.
 4. I like the ice cream _____ they sell in that shop
 5. He ate the food _____ no one else wanted
 6. John has got a new mobile phone _____ takes photos
 7. The village _____ I ran out of petrol didn’t have a petrol station
 8. The job for _____ she has applied for is in London
 9. John sold his computer, _____ he no longer needs, to his cousin
 10. Teddy has two cars, one of _____ is very expensive.

Bài tập 13: Viết lạ câu rút gọn mệnh đề quan hệ

 1. She bought the car. Her father had recommended it.
 2. He lost the pen. I had given it to him.
 3. We called the delivery company. Nga often uses it.
 4. Lam met a girl. I used to employ her.
 5. Chi called the lawyer. My mother knows him.
 6. He brought a woman. I worked with her last year.
 7. We employed the pianist. Hai introduced her.
 8. The cake is on the table. I bought it.
 9. The book belongs to Lan. An found it under the chair.
 10. The food was delicious. Huy cooked the food.
 11. The bike was stolen. My parents gave me the bike.
 12. The man was arrested. I reported him to the police.
 13. The teacher was right. Ngan asked him about her problem.
 14. The writer was very pretty. My brother dated her.
 15. The secretary is in the office. Dzung likes her.
 16. We ate the food. I bought the food.

Đáp án các dạng bài tập mệnh đề quan hệ

Đáp án bài tập 1

 1. Chọn B (Who thay thế cho Mr. Ken)
 2. Chọn D (That thay thế cho her computer – mệnh đề xác định)
 3. Chọn C (thiếu tân ngữ – whom thay thế cho the man)
 4. Chọn B (Who thay thế cho her grandmother)
 5. Chọn A (Who thay thế cho the woman)
 6. Chọn A (Which thay thế cho tokbokki)
 7. Chọn A (Which thay thế cho freedom)
 8. Chọn C (Which thay thế cho việc Blair đã vượt qua bài kiểm tra)
 9. Chọn C (Which thay thế cho the book)
 10. Chọn B < Who thay thế cho the man>
 11. Chọn B hoặc D < Who / Whom đối với câu này có thể chọn cả hai ý đều đúng thay thế cho từ chỉ người>
 12. Chọn B < Which thay thế cho The old building>
 13. Chọn D < When là từ phù hợp được dùng trong câu>

Đáp án bài tập 2

 1. B
 2. A
 3. D
 4. C
 5. B
 6. C
 7. D
 8. A
 9. B
 10. C

Đáp án bài tập 3

 1. The man whom you met last week is her father.
 2. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.
 3. Show me the new hats which you bought last night.
 4. Zoe has a sister whose name is Juma.
 5. That is a company which produces rings.
 6. The children were attracted by the show which was performed so many.
 7. My best friend can compose songs which Ly sings very well.
 8. Tet is a festival that often happens in late January or early February.
 9. Zoe bought a new phone yesterday which I can use to send and receive messages.
 10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Đáp án bài tập 4

 1. who ➔ which (thay thế cho the film phải dùng which chứ không dùng who)
 2. whom ➔ which (thay thế cho that dress dùng which)
 3. to be paint ➔ to be painted (sai về chia thời động từ)
 4. which ➔ who (thay thế cho the person phải dùng who)
 5. whom ➔ which (thay thế a book phải dùng which)

Đáp án bài tập 5

 1. Zoe is the girl phoning the police yesterday.
 2. Those are the books which Jack has just bought from the bookstore.
 3. The woman standing over there is my teacher.
 4. The last student to be interviewed was Zoe.
 5. I buy a beautiful and fashionable dress.
 6. The Maldives, best known for foreign travelers, has pleasant weather.
 7. They had a pool to swim in.

Đáp án bài tập 6

 1. whose => who/ whom/ that
 2. whom => which
 3. whom => who
 4. about who => about whom
 5. where => when
 6. when => why
 7. who she => who
 8. where => when

Đáp án bài 7

 1. He arrived with a friend who waited outside in the car.
 2. The man whose mobile was ringing did not know what to do.
 3. The car which the robbers escaped in was a BMW.
 4. The woman whose daughter was crying tried to calm her down.
 5. The postman who works in the village is very old.
 6. The family whose car was stolen last week is the Smiths.
 7. The cowboy who is wearing a red shirt looks very funny.
 8. A bus is a big car which carries lots of people.
 9. The volunteers, whose enthusiasm was obvious, finished the work quickly.
 10. Children who like music are often good at mathematics.
 11. The engineers who designed the building received an award.
 12. The girl who recited the poem is my niece.
 13. The townspeople, whose pride in their community is well-known, raised enough money to build a new town hall.
 14. The Pacific Ocean, which might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.
 15. The newspaper to which we subscribe is delivered regularly.

Đáp án bài 8

 1. The men who lives next-door are English.
 2. The dictionary which you gave me is very good.
 3. Do you know the girls who are standing outside the church?
 4. The police are looking for the thieve who got into my house last night.
 5. The chocolate which you like comes from the United States.
 6. I have lost the necklace which my mother gave me on my birthday.
 7. A burglar is someone that breaks into a house and steals things.
 8. Buses that go to the airport run every half hour.
 9. I can’t find the key which opens this door.
 10. I gave you a book which had many pictures.
 11. I don’t like the boy who Sue is going out with.
 12. Did you see the beautiful dress which she wore yesterday.
 13. The man whom she is going to marry is very rich.
 14. This is the bank which was robbed yesterday.
 15. He wore a mask which made him look like Mickey Mouse.

Đáp án bài 9

 1. He worked for a woman who used to be an artist.
 2. They called a doctor who lived nearby.
 3. I wrote an email to my sister who lives in Italy.
 4. Linh liked the waiter who was very friendly.
 5. We broke a car that belonged to my uncle.
 6. Ba dropped a cup which was new.
 7. Nam loves books that have happy endings.
 8. I live in a city that is in the north of Vietnam.
 9. The man who is wearing a blue hat is in the class.
 10. The woman who is from India works in a hospital.
 11. My sister who lives in Japan has four sons.
 12. The man who was wearing a red shirt was rude.
 13. The phone that belongs to An is on the table.
 14. The TV that was my grandfather’s got broken.
 15. The radio that was bought 35 years ago was stolen.
 16. The girl who gave Binh his phone is his daughter.
 17. This is the laptop which my mother has just bought.
 18. That’s the man whose car is a Ferrari.
 19. I know the woman who lives upstairs.
 20. It’s the dog that I always talk to at night.

Đáp án bài tập 10

 1. B
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. A
 7. D
 8. B
 9. A
 10. D
 11. C
 12. B

Đáp án bài 11

 1. I went to see a doctor who/ that had helped my father
 2. The woman who/ that wrote to me wanted my advice
 3. Mary was wearing the red dress which/ that was made in France
 4. We stayed at the Sofitel hotel which/ that Mark recommended to us
 5. John is one of the closest friends whom I have known for three years
 6. New York is one of the largest cities in the USA where my sister is living
 7. Ann talked to the man who/ that won a lot of money
 8. The couple whose divorce was in the newspapers has got married again
 9. He is the architect who/ that designed the new city library
 10. Jerry sent me the letter that/ which was very funny

Đáp án bài 12

 1. The parents thanked the woman _who/that_ had saved their son
 2. The factory _which/that_ closed last week had been there for many years
 3. Two men, neither of _whom_ I had been before, came into my office.
 4. I like the ice-cream _that/which_ they sell in that shop
 5. He ate the food _that/which_ no one else wanted
 6. John has got a new mobile phone _that/ which_ takes photos
 7. The village where_ I ran out of petrol didn’t have a petrol station
 8. The job for _which_ she has applied is in London
 9. John sold his computer, _which_ he no longer need, to his cousin
 10. Teddy has two cars, one of _which_ is very expensive

Đáp án bài 13

 1. She bought the car her father had recommended.
 2. He lost the pen I had given him.
 3. We called the delivery company Nga often uses.
 4. Lam met a girl I used to employ.
 5. Chi called the lawyer my mother knows.
 6. He brought a woman I worked with last year.
 7. We employed the pianist Hai introduced.
 8. The cake I bought is on the table.
 9. The wallet An found under the chair belongs to Lan.
 10. The food Huy cooked was delicious.
 11. The bike my parents gave me was stolen.
 12. The man I reported to the police was arrested.
 13. The teacher Ngan asked about her problem was right.
 14. The writer my brother dated was very pretty.
 15. The secretary Dzung likes is in the office.
 16. We ate the food I bought.

Trên đây là tổng hợp các dạng bài tập Mệnh đề quan hệ mà Học IELTS đã tổng hợp. Ngoài ra còn khái quát toàn bộ nội dung lý thuyết của Mệnh đề quan hệ (Relative clauses). Hy vọng sau khi làm hết những bài tập Mệnh đề quan hệ này, bạn sẽ có đủ tự tin để bước vào những kì thi tiếng Anh sắp tới. Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

Xem thêm: CÂU ĐẢO NGỮ (Inversion) – Cách dùng và bài tập vận dụng

DMCA.com Protection Status