Từ vựng ngày 20/11 Nhà giáo Việt Nam và những lời chúc ý nghĩa

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Các bạn đã chuẩn bị những bông hoa đỏ thắm hay những lời chúc thân thương dành cho Thầy cô của mình chưa? Các bạn nghĩ sao nếu chúng ta khiến cho thầy cô bất ngờ bằng những lời chúc chân thành và ý nghĩa bằng tiếng Anh? Điều này chắc chắn sẽ tạo nên dấu ấn sâu sắc vào ngày 20-11 cho các Thầy cô giáo của bạn. Cùng học IELTS và tìm hiểu từ vựng ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam nhé!

Từ vựng ngày 20/11 - chủ đề Nhà giáo Việt Nam
Từ vựng ngày 20/11 – chủ đề Nhà giáo Việt Nam

Và để làm được điều này, các bạn không thể nào bỏ qua những vốn Từ vựng ngày 20/11 – chủ đề Nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh. Để tạo nên một câu chúc thật ý nghĩa dành cho Thầy cô. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Từ vựng ngày 20/11 – chủ đề Nhà giáo Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp 127 từ vựng ngày 20/11 – chủ đề Nhà giáo Việt Nam về Thầy cô, trường lớp, các bạn cùng tham khảo nhé!

 1. Academictranscript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
 2. Certificate /sərˈtɪfɪkət/: bằng, chứng chỉ
  = completioncertificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /
  = graduationcertificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /
 3. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm
 4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
 5. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
 6. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /: bệnh thành tích
  = credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /
 7. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
 8. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
 9. Subjecthead /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 10. Theme /θiːm /: chủ điểm
 11. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
 12. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
 13. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
 14. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
 15. Teachertraining /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
 16. Distanceeducation /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
 17. Vocationaltraining /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
 18. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/
  = measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
 19. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
 20. Classmanagement /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
 21. Pass /pæs /: điểm trung bình
 22. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
 23. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
 24. Highdistinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
 25. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
 26. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /
  = college /ˈkɑːlɪdʒ /
  = undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
 27. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/
  = plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
 28. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
 29. Teachingaids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
 30. Pass (an exam) /pæs/: đỗ
 31. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
 32. Take /teɪk/
  = sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
 33. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
 34. Civileducation /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /
  = civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 35. Continuingeducation /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
 36. Course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
 37. Course book /kɔːrs bʊk/
  = textbook /ˈtekstbʊk/
  = teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
 38. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 39. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
 40. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /
  = visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
 41. Homework /ˈhoʊmwɜːrk /;
  = home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
 42. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
 43. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
 44. Conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
 45. President /ˈprezɪdənt/
  = rector /ˈrektər/
  = principal /ˈprɪnsəpl/
  = school head /skuːl hed/
  = headmaster /ˌhedˈmæstər/
  = headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
 46. School records /skuːl ˈrekərd/
  = academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/
  = school record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ
 47. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
 48. Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
 49. Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
 50. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp /
  = conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
 51. Science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
 52. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
 53. Test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
 54. Accredit /əˈkredɪt/
  = accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
 55. Poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
 56. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / 
  = dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
 57. Skill /skɪl/: kỹ năng
 58. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
 59. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
 60. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
 61. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/
  = pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
 62. Research /rɪˈsɜːrtʃ /
  = research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
 63. Break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 64. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
 65. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
 66. Enroll /ɪnˈroʊl /
  = enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: số lượng học sinh nhập học
 67. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
 68. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
 69. District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: phòng giáo dục
 70. Teaching /ˈtiːtʃɪŋ /
  staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên
 71. Department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
 72. Hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
 73. Learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/
  learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
 74. Cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
 75. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
 76. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
 77. Prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /
  lesson preparation /ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
 78. Textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
 79. School-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
 80. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
 81. Master /ˈmæstər /: thạc sĩ
 82. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
 83. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 84. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 85. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
 86. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 87. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
 88. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
 89. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
 90. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
 91. Candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh
 92. Practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
 93. Practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)
 94. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp
 95. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /), doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ
 96. Class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour /  ˈkɑːntækt  ˈaʊər/: tiết học
 97. Primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
 98. Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl  /: trung học cơ sở
 99. Upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
 100. Day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
 101. State school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập
 102. Boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú
 103. Private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục
 104. Director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo
 105. Fail (an exam) /feɪl /: trượt
 106. Optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
 107. Elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc
 108. Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: xã hội hóa giáo dục
 109. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học
 110. Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học
 111. Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa
 112. Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng
 113. Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ
 114. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức
 115. Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu sinh
 116. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
 117. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
 118. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
 119. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
 120. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 121. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
 122. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
 123. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 124. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
 125. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
 126. Venerable: đáng kính
 127. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
Happy Teacher Day
Happy Teacher Day

2. Một số lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11

Để tạo nên những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất dành cho các Thầy cô nhân dịp lễ 20-11, chúng tôi đã giúp bạn tổng hợp một số lời chúc hay và ý nghĩa nhất dưới đây:

 • Happy VietnameseTeachers’ Day! Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn Thầy Cô đã truyền đạt cho chúng em để chúng em được trưởng thành như ngày hôm nay.)

 • The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

(Khi đã khôn lớn, em càng nhớ về Thầy nhiều hơn. Những lời Thầy dạy bảo chưa bao giờ em quên được. Em chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.)

 • Wish you Happy Vietnamese Teachers’ Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others

(Chúc mừng Thầy Cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Thầy Cô chính là một ngọn nến rực cháy để soi đường cho chúng em.)

 • Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth.

(Thầy ơi, em tin rằng, đây là nghề quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội vì những nỗ lực mà thầy mang lại có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh thế giới.)

Lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11
Lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11
 • “On occasion of Vietnam Teacher’s Day. Wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.”

(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Em kính chúc thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.)

 • Teacher! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you to be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent ones.

(Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ đến Thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20/11. Em kính chúc Thầy luôn trẻ trung, hạnh phúc và tự hào về những người học trò của mình.)

 • A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our live.

(Xin cảm ơn Thầy Cô – Người đã đem đến cho chúng em những lời nói, những hình ảnh, những lý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời).

 • On occasion of Vietnamese Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.

(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.)

 • Wish you Happy Vietnamese Teacher’s Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others

(Kính chúc Thầy Cô ngày nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui. Người thầy giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan.)

 • Thanks for being my teacher. Happy Vietnamese Teacher’s Day!!

(Xin cảm ơn Thầy vì đã dạy dỗ em. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.)

 • Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teacher’s Day!

(Không có Thầy Cô chắc có lẽ chúng em đã lầm đường lạc lối. Cảm ơn Thầy Cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.)

DMCA.com Protection Status